AK Bu nedenle 15 Temmuz gecesini, hain

AK Parti Ayd?n Milletvekili Abdurrahman Öz’den FETÖ ile mücadelede
“rehavete kap?lmayal?m” uyar?s? geldi.

Terör örgütü FETÖ’ye kar?? sürdürülen mücadelenin kesintiye
u?ramamas?n?n önemine dikkat çeken Öz, “15 Temmuz gecesi milletimiz büyük bir
felaketten, âdeta uçurumun kenar?ndan dönmü?tür. Bu nedenle 15 Temmuz gecesini,
hain darbe giri?imini unutmamal?y?z, unutturmamal?y?z” dedi.

We Will Write a Custom Essay about AK Bu nedenle 15 Temmuz gecesini, hain
For You For Only $13.90/page!


order now

HER GÜN YEN? B?R OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Abdurrahman Öz, FETÖ’ye kar?? her türlü önlemin al?nmas?na ra?men terör
örgütünün  her gün yeni bir oyunun ortaya
ç?kar?ld???n? söyledi. Yap?lan mücadeleye ra?men FETÖ’nün kendini gizlemek ve
varl???n? sürdürmek için her yolu denedi?ine dikkat çeken Öz ?öyle konu?tu:
“FETÖ terör örgütünün her gün yeni bir oyunu, yeni bir plan?, yeni bir
yap?lanmas? emniyet ve istihbarat güçlerimizin titiz çal??malar?yla ortaya
ç?kar?lmaktad?r, bunlar? bas?ndan her gün okumaktay?z. 15 Temmuz hain darbe
giri?imine kat?lanlar?n yarg?lamalar? da hâlen devam etmektedir. Bu örgütle
ba?lant?l? ?üpheliler her gün yurdun de?i?ik yerlerindeki emniyet güçlerince
tespit edilmekte, savc?l?klara ç?kar?lmakta, hukuk çerçevesinde tedbirler
uygulanmakta, mücadele devam etmektedir. Mücadele bu hâliyle devam ederken
mücadeleyi sekteye u?ratmak en az?ndan ?ehitlerimize ve gazilerimize bir
sayg?s?zl?k ve devletimiz ve milletimizin gelece?i için kötü sonuçlar?
olabilecek bir karard?r diye dü?ünüyorum.”

 

UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜK

Ak Parti’nin “tek millet”, “tek bayrak”, “tek vatan” ve ” tek devlet”
?iar? ile yoluna devam etti?ini anlatan Öz,  ayn? kararl?l???n FETÖ ile mücadelede de
gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Öz, sözlerini ?öyle tamamlad?:
“15 Temmuz hain darbe giri?iminde milletimizin Cumhurba?kan?m?za, Ba?bakan?m?za
ve devletin kurumlar?na sahip ç?kmas? milletimizle kurulmu? olan ve güçlü
?ekilde devam eden ba??n sonucudur. Hain darbe giri?iminin engellenmesinde
bas?n?n etkin bir rol ald??? da unutulmamal?d?r. 15 Temmuz gecesi milletimiz
büyük bir felaketten, âdeta uçurumun kenar?ndan dönmü?tür. Bu nedenle 15 Temmuz
gecesini, hain darbe giri?imini unutmamal?y?z, unutturmamal?y?z.”