n zihnini ve kalbini herhangi

?nsanlar aras?ndaki etkile?imin geli?mesiyle ortaya ç?kan sorunlara çözüm olarak diplomasi kavram? ortaya ç?km??t?r. Küreselle?meyle birlikte ileti?im ve uluslararas? ili?kilerde görülen de?i?iklikler, diplomaside de kendini göstermi?tir. Bu de?i?ikliklerin ürünü olarak meydana ç?kan kamu diplomasisi (yumu?ak güç), günümüzde ülkeler aras? ili?kilerde dünyan?n en önemli ileti?im yöntemleri aras?ndad?r. Kamu diplomasisi hedef toplumlar?n zihnini ve kalbini herhangi bir zorlamaya ba?vurmadan kazanmay? hedeflemektedir. Çift yönlü bir ileti?im çal??mas? olan ve kar??l?kl? anlay???n ön plana ç?kt??? kamu diplomasisinde, mesajlar?n do?ru bir ?ekilde aktar?lmas?nda medya stratejik bir rol oynamaktad?r. Birle?ik Krall?kta BBC ve Reuters, Fransa’da AFP, Amerika’da AP ve VOA kamu diplomasisi anlam?nda önemli bir i?levi yerine getirmektedir. ?stenilen düzeye ula?amam?? olsalar da TRT ve AA Türkiye’nin d?? dünyaya aç?lan en önemli iki penceresi konumundad?r. Medyan?n kamu diplomasisi üzerindeki rolünü inceleyen bu çal??mada, TRT ve AA’n?n yapt??? mevcut çal??malar incelenecek ve ard?ndan kamu diplomasisi alan?nda yap?lan çal??malar?n yeterlili?i sorgulanacakt?r. Bu tezin as?l sorular? ?unlard?r: Türkiye, kamu diplomasisi alan?nda yeterli medya gücüne sahip midir? Mevcut medya gücünü bir fark?ndal?k olarak kamu diplomasisi alan?nda kullanabilmekte midir? Türkiye ba?ar?l? bir kamu diplomasisi çal??mas? için, nas?l bir medya yap?s?na ve kamu diplomasisi kurumuna sahip olmal?d?r? Bu ba?lamda, dünya çap?nda ba?ar?l? olan medya kurulu?lar?n?n yapt??? çal??malar incelenecek, çal??malar?n nas?l olmas? gerekti?i noktas?nda yeni bir bak?? aç?s? sunulmaya çal???lacakt?r. Anahtar Kelimeler: Küreselle?me, Kamu Diplomasisi, ileti?im, kar??l?kl? anlay??,kamu yay?nc?l???, medya ili?kileri, medya gücü, TRT, AA