ABD’nin Suriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi

ABD’nin
terör ordusu deste?ine tepki ç?? gibi büyüyor. Uzmanlara göre ABD’nin s?n?ra
yerle?tirece?i otuz bin asker Türkiye için aç?k bir tehdit durumunda.

Türkiye
Suriye s?n?r?na terör ordusu kuraca??n? aç?klayan ABD’nin sinsi plan? her geçen
gün gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Güvenlik uzmanu ?brahim Kele? yapt???
de?erlendirmede ABD’nin ald??? bu karar?n Türkiye’yi tehdit etti?inin alt?n?
çizdi. Ve Ankara’n?n 1974’teki takti?ini gündeme getirdi.

We Will Write a Custom Essay about ABD’nin Suriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi
For You For Only $13.90/page!


order now

B?R? DUR DEMEL?

Kele?’in de?erlendirmelerinde en çarp?c? aç?klamalara yer verdi. 30
bin askerin s?n?ra yerle?tirilmesi demek bir güvenlik önlemi de?il ordu
kuruldu?unun habercisidir dedi. Kele? birileri bu skandala dur demezse 35
y?ld?r son nefesimize kadar mücadele etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zda
olacak de?erlendirmesinde bulundu.

 

Öte yandan a??r silahlarla donat?lm?? bu ordunun PKK/PYD, fiilen
Suriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamas?yla
devletle?tiriliyor. ‘Ne olmu?, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz.
Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye aya?? ba?ar?l? oldu?u zaman s?ra kime
gelecek? Bir sonraki ad?m ?ran ve Türkiye…

 

Kele?, ABD ve koalisyon
ülkelerine DEA?’la mücadele için aç?lan Diyarbak?r ve ?ncirlik üslerindeki
operasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerekti?ini söyledi.

PKK KOR?DORU

Türkiye’nin 90’l? y?llarda Irak’ta Saddam Hüseyin’e
yönelik operasyon ad? alt?nda topraklar?nda konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün Kuzey
Irak’ta defakto bir PKK devletine zemin haz?rlamas? gibi DEA?’la mücadele ad?
alt?nda Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e aç?lan bir PKK koridoru olu?turulmas?na
F?rat Kalkan? ile izin vermedi?ini ve: “Bu üsler, DEA?’la mücadele için
aç?lm??sa ?imdi bu mücadele bitti?ine göre misyonunu da tamamlam??t?r. DEA?’la
mücadele ad? alt?nda ABD ve koalisyon ülkelerine aç?lan üslerden DEA?
operasyonu ad? alt?nda Suriye ve Irak’ta faaliyete izin verilmeyebilir.”

 

KAPATIRSANIZ CANINI
YAKARSINIZ

Türkiye’nin daha önce K?br?s
Bar?? Harekat? s?ras?nda bin doku yüz yetmi? dörtte ?ncirlik Üssünü kapat?ld???n?
hat?rlatan  Kele?, ekledi  “ABD, Türkiye’yi art?k direkt tehdit ediyor ve
Türkiye’nin elindeki seçeneklerden ilk olan? ?ncirlik Üssü’nün kapat?lmas?d?r.
ABD, art?k saklama gere?i de duymadan aç?kça ‘PKK’y? Türkiye’nin s?n?r kom?usu
yap?yorum’ diyor. ABD, Suriye’de çok say?da üs kursa da Ortado?u’daki ana
lojistik üssü ?ncirlik’tir, kapat?rsan?z can?n? yakars?n?z. PKK/PYD’ye lojistik
deste?i de etkilersiniz. ABD’nin, bu üslerde zaman zaman verdikleri listenin
d???nda malzeme ta??d??? belirlendi. PYD’ye silah sevkiyat?nda ?ncirlik Üssü
kullanabilir. Bir iki enselensin, her birinin önüne geçemezsin.”