Afrin cumhurba?kan?n hakaret içerkli yaz?lar yay?nlayan ve

Afrin harekat?na tepki gösteren terör gruplar?n?n yan? s?ra sosyal medyaüzerinden yap?lan payla??mlarda merce?e al?nd?. Çocuk doktoru O.B terörpropagandas? yapmak suçu ile gözalt?na al?nd?.Afrin harekât?n?n ba?lamas? bir çok terör örgütü gruplar?n? rahats?zederken sosyal medya üzerinden yap?lan payla??mlar incelemeye al?nd? aralar?ndaçocuk doktoru olan O.B’nin yapt??? payla??m? ise merce?e tak?lan propagandalardanbiri oldu.Kütahya’n?n Emet ilçesinde görev yapan çocuk doktoru O.

B Afrin harekat?nayönelik yapt??? propaganda içerikli payla??m üzerine Emet Cumhuriyet savc?l???harekete geçti.Elde edilen bilgilere göre Emet Cumhuriyet Savc?l???n?n talimat? ilegözalt?na al?nan O.B’nin ifadesi al?nd?.

We Will Write a Custom Essay about Afrin cumhurba?kan?n hakaret içerkli yaz?lar yay?nlayan ve
For You For Only $13.90/page!


order now

30 ya??ndaki doktorun terör propagandal?mesaj?na binlerce ?ikayet ya?d?.Binlerce hesap üzerinde h?zla yay?lan payla??m üzerine gözalt?na al?nanO.B payla??m? kendinin yapmad???n? hesab?n?n çal?nm?? oldu?unu iddia etti.TERÖR PROPAGANDASINA AF YOKÖte yandan ?çi?leri Bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamada terördestekçisi payla??mlarda bulun yirmi dört ki?i daha gözalt?na al?nd??? dabelirtildi.24 ?ÜPHEL? GÖZALTINDA?çi?leri Bakanl???’ndan, Zeytin Dal? Harekat?’na yönelik sosyal medyadanterör propagandas? yapan 24 ?üphelinin gözalt?na al?nd??? bildirildi.

Zeytin dal? Harekat? operasyonu kapsam?nda yine sosyal medyada payla??m?bulunan elli yedi ki?iye ise soru?turma ba?lat?ld?. ?stanbul Anadolu Ba?savc?l???’n?ndü?meye bast??? soru?turmada yap?lan aç?klamada,BA?SAVCILIK DÜ?MEYE BASTI?stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l???, “Zeytin Dal?Harekat?”n?n ba?lad??? 20 Ocak tarihinden itibaren sosyal medyapayla??mlar?ndan dolay? 57 ki?i hakk?nda re’sen soru?turma ba?latt?. Konuyaili?kin olarak ?stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yap?lanyaz?l? aç?klama ?öyle: 20 Ocak’ta ba?lam?? olan Zeytin Dal? Harekat?na yönelikyap?lan payla??mlarda kamu görevlilerine hakaret eden yada vatanda?lar? kinveya dü?manl??a tahrik eden, cumhurba?kan?n hakaret içerkli yaz?lar yay?nlayanve devleti, asgari alenen a?a??lama gafletinde bulunan yaz?lar?n sorumlular?için i?lemlerin ba?lat?ld??? ve çal??malar?n devam etti?i duyuruldu.