Afrin cumhurba?kan?n hakaret içerkli yaz?lar yay?nlayan ve

Afrin harekat?na tepki gösteren terör gruplar?n?n yan? s?ra sosyal medya
üzerinden yap?lan payla??mlarda merce?e al?nd?. Çocuk doktoru O.B terör
propagandas? yapmak suçu ile gözalt?na al?nd?.

Afrin harekât?n?n ba?lamas? bir çok terör örgütü gruplar?n? rahats?z
ederken sosyal medya üzerinden yap?lan payla??mlar incelemeye al?nd? aralar?nda
çocuk doktoru olan O.B’nin yapt??? payla??m? ise merce?e tak?lan propagandalardan
biri oldu.

We Will Write a Custom Essay about Afrin cumhurba?kan?n hakaret içerkli yaz?lar yay?nlayan ve
For You For Only $13.90/page!


order now

Kütahya’n?n Emet ilçesinde görev yapan çocuk doktoru O.B Afrin harekat?na
yönelik yapt??? propaganda içerikli payla??m üzerine Emet Cumhuriyet savc?l???
harekete geçti.

Elde edilen bilgilere göre Emet Cumhuriyet Savc?l???n?n talimat? ile
gözalt?na al?nan O.B’nin ifadesi al?nd?. 30 ya??ndaki doktorun terör propagandal?
mesaj?na binlerce ?ikayet ya?d?.

Binlerce hesap üzerinde h?zla yay?lan payla??m üzerine gözalt?na al?nan
O.B payla??m? kendinin yapmad???n? hesab?n?n çal?nm?? oldu?unu iddia etti.

TERÖR PROPAGANDASINA AF YOK

Öte yandan ?çi?leri Bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamada terör
destekçisi payla??mlarda bulun yirmi dört ki?i daha gözalt?na al?nd??? da
belirtildi.

24 ?ÜPHEL? GÖZALTINDA

?çi?leri Bakanl???’ndan, Zeytin Dal? Harekat?’na yönelik sosyal medyadan
terör propagandas? yapan 24 ?üphelinin gözalt?na al?nd??? bildirildi.

Zeytin dal? Harekat? operasyonu kapsam?nda yine sosyal medyada payla??m?
bulunan elli yedi ki?iye ise soru?turma ba?lat?ld?. ?stanbul Anadolu Ba?savc?l???’n?n
dü?meye bast??? soru?turmada yap?lan aç?klamada,

BA?SAVCILIK DÜ?MEYE BASTI

?stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l???, “Zeytin Dal?
Harekat?”n?n ba?lad??? 20 Ocak tarihinden itibaren sosyal medya
payla??mlar?ndan dolay? 57 ki?i hakk?nda re’sen soru?turma ba?latt?. Konuya
ili?kin olarak ?stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yap?lan
yaz?l? aç?klama ?öyle: 20 Ocak’ta ba?lam?? olan Zeytin Dal? Harekat?na yönelik
yap?lan payla??mlarda kamu görevlilerine hakaret eden yada vatanda?lar? kin
veya dü?manl??a tahrik eden, cumhurba?kan?n hakaret içerkli yaz?lar yay?nlayan
ve devleti, asgari alenen a?a??lama gafletinde bulunan yaz?lar?n sorumlular?
için i?lemlerin ba?lat?ld??? ve çal??malar?n devam etti?i duyuruldu.