Botoks üretilip d??ar? at?lmas? engellenmi? olur. Terleme

Botoks ile terleme tedavisiA??r? terleme ve terleme tedavisi günümüzde pek çok birey için ciddi bir sosyal problem olu?turmaktad?r. Gerek i? ya?am?nda gerekse günlük ya?amda ki?ilerin kendine olan güvenlerini olumsuz etkileyen bir süreçtir a??r? terleme. Bize a??r? terleme ?ikayeti ile ba?vuran pek çok hastam?zdan, a??r? terleme nedeniyle toplulukta rahat hareket edememek, insanlar?n ellerini s?kamamak, k?yafet seçiminde özgür olamamak, istedikleri ayakkab?lar? rahatça giyememek gibi ?ikayetleri s?kça duymaktay?z. Tüm bu ?ikayetlerin neticesinde ya?am kalitesinde ciddi s?k?nt?lar ya?anmakta buda ki?ilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir.??te bu noktada botoks terleme tedavisi için bize muhte?em bir seçenek sunmaktad?r. Botox terleme tedavisi ile sadece 10 dakikal?k bir uygulama da terlemeden kurtulmak ve uygulama sonras?nda neredeyse hiçbir yan etki olmaks?z?n hemen normal ya?ama geri dönmek mümkün.Terleme tedavisinde botoks nas?l etki göstermektedir?Terleme tedavisinde Botoks uygulamas? bölgedeki sinir iletisini geçici olarak durdurur. Terleme bölgesine botoks yap?lmas? ile o bölgede terlemeye sebep olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin üretilip d??ar? at?lmas? engellenmi? olur. Terleme i?levi vücudun di?er bölgelerinden yap?lmaya devam edilir.A??r? terleme olan bölgeye (el ayas?, koltukalt? veya ayak taban?) iyot-ni?asta testi yap?ld?ktan sonra 10-15 noktaya toplamda 100-150 ünite botoks enjekte edilir. Özellikle koltuk alt? terleme tedavisinde yap?lan botoks i?lemi genellikle a?r?s?z ve son derece konforludur. El ayas? ve ayak taban? terleme tedavisinde ise gerekti?inde a?r? kesici kremler veya sinir bloklar? ile a?r? kontrolü yap?lmaktad?r. Botoks ile terleme tedavisi i?lemi sonras? herhangi bir ilaç kulan?m? ve pansuman gerekmez, ki?i normal ya?ant?s?na devam eder.Terleme tedavisi için kullan?lan botoks ne zaman etki eder?Terleme tedavisi için kullan?lan botoks 3-7 gün içinde etkisinin tamamen gösterir. Yeni 3-7 gün içinde uygulama bölgesinde terleme durur. Botoks etkisinin 6 ay içerisinde kaybeden bir ilaçt?r. Ancak botoks ile terleme tedavisi yapt???m?z hastalar?m?zda özellikle birkaç uygulama sonras? etkinin 1 y?l kadar sürdü?ünü görmekteyiz. Yani botoks ile 10 dakikal?k bir i?lemle 1 y?l boyunca terlemeden kurtulmu? olursunuz.