Daily terörist’ Kürtlerin oynad??? rolün, DEA? ile mücadelede

Daily
Telegraph:

Türkiye’nin NATO’dan kopmas?na engel olunmal?

We Will Write a Custom Essay about Daily terörist’ Kürtlerin oynad??? rolün, DEA? ile mücadelede
For You For Only $13.90/page!


order now

?ngiltere’nin
etkili gazetelerinden Daily Telegraph bugün yay?mlanan ba?yaz?lar?ndan
birisinde, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu nedeniyle Washington ile
Ankara hatt?nda ya?anan gerilime ve Türkiye’nin NATO’dan kopart?larak Rusya’n?n
bundan kazanç sa?lamas?n?n önüne geçilmesi vurgulan?yor.

Yaz?da öne ç?kan baz? paragraflar ?öyle:

NATO’nun 5. Maddesi bir müttefik ülkeye yap?lan dü?man hücumunun, di?er NATO
üyelerine de düzenlenmi? bir sald?r? anlam?na gelece?ini söyler. Bu madde, 2.
Dünya Sava?? sonras?nda bar???n garantörü olmu?tur.

Dü?manlara kar?? hep birlikte harekete geçilmesini öngören bu madde bugüne
kadar sadece 11 Eylül 2001’de Bat? dünyas?na düzenlenen en büyük sald?r?n?n
ard?ndan i?letilmi?ti.

Bugün ise NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yak?n müttefikleri, bir di?er NATO
ülkesi Türkiye’nin do?rudan hedefi haline gelmi? durumda.

Kürt sava?ç?lar, Suriye ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, en etkili müttefiki
olduklar?n? gösterdi.

‘ABD için müttefik, Türkiye için
terörist’

Kürtlerin
oynad??? rolün, DEA? ile mücadelede kritik önemi vard?. Ancak Türkiye,
Kürtlerin bölgede ba??ms?z bir devlet kurmay? amaçlad?klar?ndan endi?e ediyor.

Böyle bir ad?m, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü de tehdit edecek bir geli?me
olarak görülüyor.

Bu yüzden Washington taraf?ndan müttefik olarak görülen sava?ç?lar, Ankara
taraf?ndan ayr?l?kç? teröristler olarak alg?lan?yorlar.

NATO’nun kurulu? nedeni olan Rusya’n?n dost ate?i riskiyle kar?? kar??ya
olmas?ndan büyük haz duydu?una ?üphe yok.

Bat?l? liderlerin Türkiye’deki ba?ar?s?z darbe giri?imine kar?? verdikleri
zay?f tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an dü?
k?r?kl??? içerisinde.

‘Türkiye’nin s?n?r endi?eleri
çözülebilir’

Rusya bu
çatla?? kullanarak Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmay? fazlas?yla
arzulayacakt?r.

Bu durumun gerçekle?mesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin s?n?r endi?eleri,
özellikle de Suriye s?n?r? konusu çözümlenebilir. Kürtler hali haz?rda geni?
bir co?rafyada fiilen özerk bir yönetim kurmu? durumda.

Makul bir çözüm mümkünken tüm taraflar?n itidal göstermesi gerekiyor.

Askeri gerilimin artmas? en çok Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’i
sevindirecektir. S?rf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesi
gerekti?ini gösteriyor.