Dasar ketahap yang lebih baik dengan meningkatkan

Dasar Pembangunan Nasional(DPN)LatarbelakangSewaktu tempuh DEB (1970 –1990) ekonomi Negara telah berkembang dengan pesat biarpun berdepan denganpelbagai halangan dan cabaran. Biarpun kejayaan DEB bukan satu kejayaan yangmenyeluruh tetapi banyak kejayaan muncul dalam membangunkan ekonomi Negara.  Target pencapaian pemilikan saham bumiputerasebanyak 30% tidak tercapai oleh itu pada 17 jun 1991, kerajaan telahmelancarkan satu lagi dasar iaitu Dasar Pembangunan Nasional (DPN)kesinambungan dari DEBObjektifSeperti DEB, perpaduan kaummenjadi teras kepada DPN kerana perpaduan masyarakat adalh teras untukmemperkukuhkan lagi kestabilan social dan politik juga mengekalkan matlamatpembangunan ekonomi yang berterusan.

DPN mengarahkan langkah bagi maksudmencapai taraf Negara yang maju dalam setiap bidang seperti keadilan social,nilai, etika, moral, kestabilan politik dan lain-lain lagi.Strategi PelaksanaanMengambil DEB sebagai asasiaitu menyusun semula masyarakat dan pembasmian kemiskinan bagi menseimbangkanjurang social dan ekonomi antara kaum. Maka dengan DPN ini ia akan menjuruskepada pengukuhan perpaduan kaum.

i.                Perlumemastikan pembangunan yang seimbang bagi sector utama ekonomi bagimeningkatkan daya saing serta melengkapi antara satu sector dengan satu sectoryang lain.ii.              Merapatdan menghapuskan jurang ketidakadilan social dan ekonomi Negara bagi mengalakanperkongsian dengan lebih adil dan saksama antara kaum.iii.

            Meningkatdan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mendekatkan jurang penguasaanekonomi.iv.            Memajukansumber manusia dengan mewujudkan tenaga kerja yang komited dan berdisiplinserta produktifv.              Meletakkansains dan teknologi sebagai teras dalam merancang pembangunan nnegara agarrakyat lebih berpendidikan.

 Program Pelaksanaan Diantara pendekatan DPNialah i.                Menghasilkan  produk berkualiti tinggi dan berkekalanii.              Mampubersaing dalam pasaran antarabangsa dengan meningkatkan pelaburan luar sertamempermudahkan urusan impot dan ekspotiii.            Pembasmiankemiskinan, taraf kemiskinan rakyat dijangka dapat dikurangkan dan begitu jugakadar kemiskinan dapat diminimakan. Penyusunan SemulaMasyarakatMeningkatkan taraf kehidupanbumiputera ketahap yang lebih baik dengan meningkatkan guna tenaga denganpenyertaan kaum bumiputera dalam pengurusan sector moden dan membentuk golonganusahawan dan bisnes dan berharapan suatu hari nanti bumiputera tidak memerlukantongkat lagi. DPN sentiasa mendorong agarbumiputera menceburi bisnes industry pembuatan dan francais kerana ini akanmenjadikan jurang pendapatan antara kaum semakin kecil dan perpaduan akan terusterpelihara.  Kerajaan juga menubuhkanagensi amanah bagi menguruskan pemilikan saham bumiputera dengan penubuhanPermodalan Nasional Berhad yang berperanan menguruskan Amanah Saham Nasional,Amanah Saham Bumiputera dan lain-lain.

Sementara itu Dasar Penswastaan jugadilaksanakan bagi memperluaskan penyertaan bumiputera dalam sector swasta, iajuga mengurangkan bebanan perbelanjaan kerajaan dengan focus memberiperkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. KesimpulanDPN terus berusaha bagimengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum juga memperseimbangkanjurang antara yang kaya dengan yang sederhana miskin dengan prinsip pembangunanseimbang dan juga pengagihan saksama bagi mengapai kestabilan perpaduan Negara.