Di? temizlenmektedir daha sonra di?lerinize uygun kaplamalar?n

Di?
sa?l??? d?? görünüm ve sa?l?k aç?s?ndan önem
göstermetedir. ?lk bak??ta insan vücudunda dikkat çeken en
önemli noktalardan birisidir di?lerimiz. Di? bak?m? ve sa?l???
bu yüzden insanlar için büyük önem te?kil etmektedir.

Di?lerimizin
daha sa?l?kl? bir görünüme sahip olmas? için di?
hekimleri taraf?ndan yap?lan
birkaç i?lem vard?r. Bunlardan
biri , birçok sebepten dolay? madde kayb?na u?ram??
olan di?lerin korunmas? için üzerlerine di?e benzer meteryaller
kullanarak kaplanarak daha iyi ve sa?l?kl? bir görünüm
verilmesidir.
Yap?lan bu i?lemin di?e herhangi bir zarar? bulunmamaktad?r
aksine di?lerin daha sa?l?kl? olmalar?n? sa?layarak di?in
ömrünü uzatmaktad?r. Kaplama
tedavisi Gültepe di? hekimleri taraf?nda en etkili ve sa?l?kl?
bir ?ekilde yap?lmaktad?r.

We Will Write a Custom Essay about Di? temizlenmektedir daha sonra di?lerinize uygun kaplamalar?n
For You For Only $13.90/page!


order now

Di?lerin
Kuronlanmas? nedir?

Di?lerin kronlanmas? bir kaplama yöntemidir. Genellikle
porselenden olu?turulmu? bir meteryalin di? üzerine kaplanmas?
ile yap?lmaktad?r. Bu i?lemin yap?labilmesi için di?in
etraf?ndan 1 mm kadar kesilip küçültülmesi gerekir. Buradaki
amaç di?i sa?lamla?t?r?p korurken güzelle?tirmektir.

Kuron kaplama hangi durumlarda yap?labilir;

Büyük bir dolguyu yaparken e?er
di?in deste?i yeterince al?nam?yorsa bu i?lem kullan?lmaktad?r.

Zay?flam?? olan di?lerin daha
çok k?r?lmas?n? önlemek.

Di? implant?na üst yap? da
sa?lamak amac?yla,

K?r?lm??, biçimsiz , rengi
kötüle?mi? ve sararm?? di?leri kaplamak için
kullan?lmaktad?r.

Kuron
tedavisi ne kadar zaman al?r?

Kuron kaplama i?lemi üç seansta tamamlanmaktad?r. E?er i?lemin
daha h?zl? yap?lmas? gerekiyorsa i?lem iki seans tada
tamamlanabilir. Seanslar aras?nda genellikle iki veya üç gün
olmas? uygun görülmektedir. Gültepe di? klini?inde sizin için
sa?l?kl? bir ortamda kaliteli bir hizmet almak mümkündür.
Di?leriniz için gereken ön haz?rl??? kaplama yap?lmadan önce
gültepe di? hekimlerimiz tamamlamaktad?r. Di?lerde çürükler
varsa onlar temizlenmektedir daha sonra di?lerinize uygun
kaplamalar?n yap?labilmesi için gerekli ölçüleri almaktad?rlar.

Gültepe
di? klini?inde yüksek standartlarda bir sa?l?k hizmeti almak ve
güzel görünümlü di?lere sahip olmak çok kolay. Hastalar?na
kar?? güler yüzlü ve ba?ar?l? hekimlerimizin deste?i ile
sizin için en iyi hizmeti sunmaya çal??maktay?z. Sa?l?kl? ve
güzel görünümlü di?leriniz ile hayat?n?zda birçok ?eyin
de?i?ti?ine sizde ?ahit olacaks?n?z.