dolgu

Hyaluronik Asit Dolgu maddesi
nedir?

Kendi a??rl???n?n bin kat? kadar su tutma kapasitesine
sahip olan hyaluronik asit  deride , gözde,
kemikte ve k?k?rdak dokuda do?al olarak bulunan bir moleküldür. Bulundu?u
bölgede su tutma; dolay?s?yla da dokuyu nemlendirme ve kayganla?t?rma
i?levlerini gerçekle?tirir.

We Will Write a Custom Essay about dolgu
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Neden hyaluronik asit dolgu
yap?lmal?d?r?

Hyaluronik asit sentezi ya? ilerledikçe azald??? için cildimizin
su tutma ve nemlilik kapasitesinde azalma görülür. Azalan hyaluronik asitin etkileri
; ciltte olu?an ince ve derin k?r???kl?klar, yorgun bir ifade, elastikiyet
kayb? ve deride sarkma olarak gözlemlenir. Hyaluronik asit dolgu enjeksiyonlar?
sayesinde kolajen ve elastin üretimi desteklenerek cildin s?k?la?mas?
sa?lan?rken deri demlendirilir , k?r???kl?klar azal?r, istenen bölgelerde
yeniden ?ekillendirme yap?l?r.

Hyaluronik asit dolgu hangi amaçlarla uygulan?r?

·                  
Akne skarlar?n?n (izlerinin) tedavi edilmesi

·                  
Elmac?k kemiklerinin belirginle?tirilmesi

·                  
Yüzdeki çökmeler ve k?r???kl?klar?n giderilmesi

·                  
Dudaklara ?ekil vermek

·                  
Yüzdeki asimetrilerin düzeltilmesi

·                  
Yüz ovalinin düzeltilmesi

Hyaluronik asit dolgu
uygulamas? nas?l yap?l?r?

Her insan?n yüzünün anatomisi birbirinden farkl?l?k
gösterir. Bu nedenle uygulama öncesinde doktor taraf?ndan de?erlendirme yap?l?r
ve hyaluronik asit dolgu yap?lacak bölgeler tespit edilir. Yap?lacak bölgelere
göre farkl? hyaluronik asit dolgu materyalleri mevcuttur. Bu materyaller
yap?lacak derinlik, kal?c?l?k ve yumu?akl?k  bak?m?ndan farkl?l?k göstermektedir.
Hyaluronik asit  dolgu fiyatlar?
yap?lacak dolgu cinsine ve miktar?na göre de?erlendirilmektedir.

Hyaluronik asit dolgular?n
kal?c?l?k süresi ne kadard?r?

Hyaluronik asit dolgular?n kal?c?k süresi 12 ile 18 ay
aras?nda farkl?l?k göstermektedir. Ki?inin ya??, ya?am tarz? , metabolizma h?z?,
kullanmakta oldu?u ilaçlar, beslenme ?ekli, alm?? oldu?u tedaviler, uygulamalar
aras?ndaki süre ve de uygulanan miktar,  hyaluronik
asit dolgu i?leminin kal?c?l???n? etkileyen ba?l?ca etkenlerdir. Hyaluronik
asit dolgu i?lemini düzenli aral?klarla yapt?rmak estetik görünümü korumak
ad?na tavsiye edilmektedir.

 

 

 

Hyaluronik asit dolgular?n yan etkisi var m?d?r?

Çok nadir olarak hyaluronik asit allerjisi görülmekle
birlikte , enjeksiyona ba?l? küçük çapl? morluklar ve ödem olu?abilir. Önlem
olarak dolgu uygulamas?ndan birkaç gün öncesinde aspirin, kan suland?r?c?lar,
a?r? kesici ve C vitamini al?m?n? kesmek gereklidir.

Hyaluronik asit dolgu yapt?rmadan önce nelere dikkat
edilmelidir?

Uygulayan ki?inin deneyimli bir doktor olmas?, uygulaman?n
muayenehane ya da klinik ortam?nda gerçekle?mesi ve kullan?lan ürünün kaliteli
bir marka olmas? hyaluronik asit dolgu uygulamas?n?n ba?ar?s?n? kesinlikle
etkileyen faktörlerdir.