Elektonsko oblik u?enja. Još jedan cilj nastavne

Elektonsko u?enje možemo
smatrati svakim obrazovnim odnosno studijskim programom koji koristi
informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u cilju u?enja. Danas se pod elektronskim
u?enjem smatra širok spektar obrazovnih aktivnosti pri ?emu se manje
razmatra pitanje infrastrukture, a mnogo više na?ina saradnje, komunikacije, kvaliteta
nastavnih sadržaja, interaktivnosti i prakti?ne primene. Takav obrazovni proces
je nastava na daljinu u kojoj nastavnik i studenti nisu fizi?ki na
istom mestu, na primer, predavanje na daljinu putem sistema za
videokonferenciju.  Elektronsko obrazovanje tako?e uklju?uje i
oboga?ivanje nastave u u?ionici, npr. upotreba video projektora ili ra?unarskog
softvera dizajniranog za obrazovanje, CD-roma, veb stranice, diskete,
instrukcijskog video zapisa ili programa za u?enje. Ovi alati (eng. courseware tool) nisu zamena za
klasi?ne udžbenike i knjige, ve? novi na?in organizovanja nastave i
u?enja, inovacija i kvalitativna dopunu tradicionalnim i uobi?ajenim
na?inima u?enja, da bi se što uspešnije i efikasnije ostvarili slede?i
ciljevi: – visok kvalitet
obrazovanja- niži troškovi
školovanja- univerzalni pristup
obrazovanju. Glavni cilj uspešne nastave stranog jezika je usmeren na
razvijanje koncepta u?enja kroz implementaciju Zajedni?kog evropskog referentnog okvira za strane jezike
(engleski, njema?ki, ruski) posebno u nastavi stru?nog tehni?kog jezika koji
koristi elektronsko u?enje kao komplementarni oblik u?enja. Još
jedan cilj nastavne aktivnosti je da se odabere i pripremi metodologija i
odgovarajuc?i nastavni materijal za u?enje specijalizovanog tehni?kog jezika u
kontekstu kurseva stranih jezika i stranih jezika u tehni?koj praksi. Ovaj
oblik obrazovanja razvija postojec?e znanje ili poboljšava poznate metode i
pristupe u?enju. Tako?e omoguc?ava nastavnicima i studentima da elektronski
komuniciraju, razmenjuju zadatke, ocenjuju rad studenata, diskutuju o odabranim
temama, sprovode ankete, razvijaju motivaciju studenata i sli?no. Danas je Internet postao mo?an saveznik u u?enju
gotovo svakog nastavnog predmeta, a posebno u u?enju stranog jezika struke.
Zbog toga online kursevi nisu samo dodatak odabranom programu studija, vec?
obrazac u?enja za odre?ene grupe studenata, ne samo studente redovnih studija, vec?
i one koji se ne mogu uklopiti u redovan raspored predavanja ili preferiraju
samostalno u?enje u vreme koje sami izaberu. Za ove studenate u?enje stranog
jezika preko Interneta ima neosporne prednosti. Ako se razvoj Interneta i
informacionih i komunikacionih tehnologija nastavi ovim  tempom, možda u skoroj budu?nosti svi kursevi stranog
jezika budu organizovani i sprovedeni putem Interneta. Kvalitet online
obrazovanja se unapre?uje velikom brzinom, a elektronsko u?enje ozbiljno
konkuriše formalnim tradicionalnom pristupu u?enju. U ovom kontekstu, Katarina
Bukerova (2014) podsec?a na istoriju online studija gde nalazi da takva obuka
ima svoje korene u Velikoj Britaniji. Otvoreni univerzitet, koji ima za cilj
dalje obrazovanje odraslih i u?enje na daljinu, trenutno je jedan od najpopularnijih
univerziteta u Velikoj Britaniji. Ona navodi da je Otvoreni univerzitet
predvodnik novog na?ina online u?enja, koji je u posljednjih nekoliko godina
postao široko prihva?en. Nastava se organizuje u vidu online studija pod
akronimom MOOC (Massive Open Online Courses) Zajedno sa po?etkom interneta prvi put se po?elo
pri?ati o revoluciji, a kasnije evoluciji u obrazovanju. U ranim fazama pretpostavljeno
je da c?e klasi?ni metod obrazovanja biti potpuno zamenjen novim, elektronskim.
Vremenom se razvio sistem za upravljanje u?enjem pod razli?itim imenima: u?enje
putem Interneta (Internet Based Training, IBT) Online Education (Online
Learning). Me?utim, u Srbiji onlajn obrazovanje je još uvek u prvim fazama
razvoja. Neke institucije nude ovu vrstu u?enja, ali samo kao deo odre?enog
nastavnog programa. U Sjedinjenim Ameri?kim Državama ovaj vid u?enja je mnogo
popularniji, a skoro svi anketirani studenti smatraju da je online obrazovanje
izazovnije u pore?enju sa klasi?nim obrazovanjem, dok fleksibilnost onlajn
u?enja odgovara kako studentima, tako i svakom nastavniku (Bukerova, 2014).Elektronsko u?enje stranog
jezika se stoga može definisati kao sistem obrazovanja sa studentom u
centralnoj ulozi; on-line u?enje stranog jezika se koristi za kreiranje i
dostavljanje nastavnih sadržaja, aktivnosti, rešavanje problema, evaluaciju,
komunikaciju, i upravljanje metodima elektri?nog u?enja za obradu, prenos i
?uvanje informacija. Stoga, cilj elektronskog u?enja nije stvaranje sistema
koji ne koristi tradicionalne pristupe obrazovanju, vec? sistem koji kombinuje
tradicionalne i nove pristupe u?enju i najbolje odgovara zahtevima studenta tako
obezbe?uje visok kvalitet obrazovanja. Pored toga, važno je primeniti prikladne
metodologije i obezbediti nastavni materijal jezika struke u cilju njihove primene
na te?ajima stranog jezika za elektronsko i kombinovano u?enje (Bielousova i
Gluchmanova, 2011; Glendinning, 2007). Prednosti koriš?enja alata za elektronsko
u?enje stranog jezika su slede?e: – brže
privikavanje studenata koji slobodno istražuju i isprobavaju sva rešenja
koja im se ?ine dobrim i ne boje se da ?e pogrešiti  za razliku od klasi?nog pristupa sa
nastavnikom kada postoji strah od greške- konzistentnost podataka, odnosno  svi studenti uvek
vide jednak materijal bez obzira na to kada ga vide.- mogu?nost merenja efikasnosti, odnosno ve?ina rešenja ima mogu?nost pra?enja studenata; na ovaj
na?in se može ta?no i jednostavno videti koliko je vremena utrošeno na usvajanje
gradiva, a daljim posmatranjem se utvr?uje koliko se pove?ala produktivnost.- smanjenje troškova u?enja,  prema istraživanjima koja su merila uspešnost studenata
koji koriste ra?unar za u?enje stranog jezika ovakav na?in u?enja ostvario
je 40-60% uštede.- smanjenje vremena u?enja, ovakva rešenja nude ve?u mogu?nost pra?enja gradiva tako što
svaki student može pratiti gradivo onim tempom koji mu najbolje
odgovara, i pojedinac se ne mora prilago?avati grupi.- bolje pam?enje sadržaja, u?enje u manjim celinama doprinosi dužem pam?enju nastavnog materijala.
– zna?ajna ušteda troškova na putovanja.  U?enje stranog jezika preko WebCT (Web Course Tools) WebCT je programski alat koji se koristi za
održavanje nastave  na daljinu ili kao dopuna klasi?nim te?ajima i
klasi?nom na?inu u?enja stranog jezika. Pri tome se koriste multimedijalne mogu?nosti
koje u mnogome olakšavaju u?enje jezika. Danas je WebCT interfejs raspoloživ
na brojnim jezicima  i koristi se u preko 80 zemalja u brojnim
obrazovnim institucijama. Program omogu?uje promene na te?aju u bilo koje vreme. Ove
promene napravljene na te?aju mogu i ne moraju biti odmah vidljive svim
polaznicima, a pristup WebCT te?ajima je autorizovan. Prednosti ove vrste
nastave su slede?e:·        
oboga?ivanje
klasicnog pristupa u?enju stranog jezika multimedijalnim elementima poput
slike, zvuka, Interneta, linkova i dodatnih informacija ·        
proveravanje i ocenjivanje usvojenog
znanja studenata putem testova i on-line zadataka, a pristup ispitu je mogu? u
razli?ito vreme.·        
samoprocena usvojenog
znanja studenata ·        
stvaranje re?nika i
indeksa važnih pojmova, termina, novih re?i i izraza koje se u?e na te?aju ·        
 integrisanje postoje?ih resursa u te?aj ·        
komunikacija izmedju nastavnika i studenta kao i izmedju
studenata medjusobno putem
diskusija i ?askanja  U?enje stranog jezika preko Moodle platforme Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
je danas vrlo popularan LCMS (Learning Content Management System) alat, nastao
kao doktorska disertacija australijskog predava?a i nau?nika Martina Dugimasa. Ovaj
sistem se zasniva na pedagoškim principima, i koristi se za kombinovano u?enje
(blended learning), u?enje na daljinu (e-learning), obrnuto u?enje (flipped
learning) i druge pristupe elektronskom u?enju u školama i fakultetima. Moodle je sistem za pravljenje kurseva tj. softverski paket koji
je dizajniran da pomogne nastavnicima da kreiraju kvalitetne on-line te?aje i da usmeravaju rezultate svojih studenata. Takvi
elektronski sistemi za u?enje stranog jezika se nazivaju sistemi u?enja na
daljinu, a studentima je potreban jedino pretraživa? (npr. Firefox, Google
chrome, Opera, Internet Explorer) da bi u?estvovali u te?aju koji je za njih
napravljen. Moodle koriste pojedinci,
škole i univerziteti radi unapre?ivanja nastave velikog broja predmeta kao i
nastave stranog jezika pomo?u Web tehnologija. On je dizajniran tako da bude fleksibilan,
kompatibilan i lako izmenljiv. Razvijen je koriš?enjem PHP jezika, koji obezbe?uje
nezavisnost od platforme. Moodle je napravljen na visoko modularan na?in i
koristi razne vrste tehnologija, a karakterišu ga slede?i elementi: –  prikazi softvera su jednostavni za
razumevanje,-  o?igledan i jasan web dizajn,-  mail-ing liste i forumi su jednostavni za koriš?enje
i dobro struktuirani,-  jednostavna dokumentacija za korisnike i programere,
i-  sistem za pra?enje log informacija. Aplikacija se može
besplatno preuzeti sa službene Web stranice (https://moodle.org/). Trenutno ima
oko 38 miliona korisnika u 215 zemalja sveta, a zahvaljuju?i radu vrhunskih
stru?njaka, Moodle softver se stalno usavršava. Instalacija i održavanje
sistema je u poslednjim verzijama zna?ajno pojednostavljena, pa se sve više
institucija odlu?uje baš za ovu platformu pri izboru okruženja za elektronsko u?enje
stranog jezika.  Zaklju?ak Moderna nastava XXI-vog veka pored udžbenika i predava?a uklju?uje i aktivnu
upotrebu alata elektronskog obrazovanja koji služe jasnijoj prezentaciji
gradiva, drugom na?inu sistematizacije znanja, ali su tako?e i mesto za
komunikaciju. To ipak, ne zna?i da ?e oni u potpunosti zameniti komunikaciju sa
ljudima. Kvalitet nastave se može zna?ajno popraviti uz alate elektronskog
obrazovanja ako se na pravi na?in koriste pri radu na nastavnom materijalu.

Istraživanja su pokazala da je Moodle najpopularniji sistem za elektronsko
u?enje koji se godinama koristi, kako u Republici Srbiji, tako i u regionu. O
globalnoj popularnosti Moodle sistema govori i sve ve?i broj ustanova u Srbiji
koje danas koriste ovu platformu u razvoju i unapredjenju nastavnog procesa. Obzirom
da danas u našoj zemlji veliki broj fakulteta i visokih škola, kao i drugih
institucija sve više koriste elektronsko u?enje, može se slobodno konstatovati
da se za te svrhe najviše koristi softverski paket Moodle. Sa napretkom
tehnologije i potrebom za napredovanjem, ovom obliku u?enje treba posvetiti ve?u
pažnju. Elektronsko u?enje stranog jezika ?e u bliskoj budu?nosti umnogome
zameniti konvencionalno u?enje.