Fenerbahçe, yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sar?-lacivertli

Fenerbahçe, FETÖ’cü Oldu?u Belirlenen 48 Üyeyi Kulüpten
Kovdu

Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, FETÖ ile ba?lant?lar?
oldu?u belirlenen 48 üyeyi kulüp üyeli?inden ihraç etti.

We Will Write a Custom Essay about Fenerbahçe, yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sar?-lacivertli
For You For Only $13.90/page!


order now

26 Ocak 2018 Cuma 02:35

 

0:00

/ 1:09

 

 

 

 

15 Temmuz’da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe
giri?iminin ard?ndan ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum
ve kurulu?larda çal??an personele Fetullahç? Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel
Devlet Yap?lanmas? (PDY) kapsam?nda güvenlik incelemeleri ba?lat?lm??t?. Ba?ta
askeriye olmak üzere emniyet, e?itim ve sa?l?k gibi birçok alanda temizlenmeye
çal???lan FETÖ’nün izlerini Fenerbahçe Kulübü’nün de sürdü?ü ortaya ç?kt?.

 

GEN?? ARA?TIRMA YAPILDI

 

Sar?-lacivertli kulübün bu kapsamda bütün i?tirakleri için
geni? bir ara?t?rma yapt?rd??? ö?renildi. Ba?kan Aziz Y?ld?r?m ba?ta kendisi ve
yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sar?-lacivertli kulübün tüm üyelerinin,
çal??anlar?n?n ve hizmet sa?lay?c?lar?n?n bulundu?u tam listeyi devletin
kurumlar?na göndererek FETÖ ba?lant?lar?n? soru?turdu.

 

Bu konuda Adalet Bakanl???, ?çi?leri Bakanl???, HSYK,
Genelkurmay Ba?kanl???, Kara Kuvvetleri Komutanl???, valilikler ve Emniyet
Müdürlü?ü ile ba?lant?ya geçildi?i ve kulüple ili?kisi bulunan tüm ki?ilerin
incelenmesinin istendi?i ö?renildi.

 

REKLAM

 

ads by AdMatic

48 K???N?N FENERBAHÇE ?LE ?L????? KES?LD?

 

?u ana kadar kulübe 48 üyenin isminin verildi?i ve bunlar?n
kamuda görev yapt??? belirlendi. Yönetimin bu ki?ilerle ilgili gerekli
i?lemleri derhal ba?latt??? ve Fenerbahçe Kulübü ile ili?kilerinin kesildi?i
ifade edildi. Listenin geni? olmas? nedeniyle ara?t?rman?n halen devam etti?i,
en k?sa zamanda güvenlik incelemesinin sonland?r?laca?? belirtildi.

 

Yönetimin uzun bir süredir gizlilik içinde yürüttü?ü FETÖ
temizli?inin sonuçlar?n?n yak?n bir gelecekte kamuoyu ile payla??lmas?n?n
planland??? da kaydedildi.