HydraFacial HydraFacial kullan?m alanlar? nelerdir? · Total

HydraFacial MD

Amerikan
Cilt Bak?m?

We Will Write a Custom Essay about HydraFacial HydraFacial kullan?m alanlar? nelerdir? · Total
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Her insan sa?l?kl? bir cilde sahip olmak
ister çünkü ???lt?l? bir cilt ile özgüvenimiz artar sosyal hayat?m?zda daha
mutlu oluruz. Büyük ?ehir hayat?nda gün içinde hava kirlili?ine ve UV ???nlar?
gibi d?? etkenlere maruz kalan cildimiz zamanla toksin birikimine ve güne?
hasar?na kar?? savunmas?z kal?r. Bak?m yap?lmad??? takdirde bu sorunlara t?kal?
gözenekler, sivilceler, siyah noktalar ve k?r???kl?klar eklenir.

Amerikan cilt bak?m? Hydrafacial MD
ya??n?z kaç olursa olsun bahsetti?imiz cilt problemlerine çözüm sunan geli?mi?
bir sistemdir.

HydraFacial kullan?m alanlar? nelerdir?

 

·        
Total
cilt bak?m?

·        
T?kal?
gözeneklerin aç?lmas?na yard?mc? olur.

·        
Siyah
noktalar?n azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cilt
tonusunun düzenlenmesine yard?mc? olur.

·        
Sebum
dengelenmesine yard?mc? olurc

·        
Cildin
nemlendirilmesine yard?mc? olur.

·        
?nce
k?r???kl?klar?n azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cildin
elastikiyetinin art?rmas?na yard?mc? olur.

·        
Güne?
hasar? ve güne? lekelerinin azalmas?na yard?mc? olur.

·        
Cildin
canland?r?lmas?na yard?mc? olur.

 

HydraFacial a?amalar?
nelerdir?

1-
Vortex-Eksfoliasyon

Cildin
ölü hücrelerden,fazla ya? salg?s?ndan ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.

2-
Vortex-Peeling

Kabuklanma
olu?madan cildin ölü tabakas?n?n at?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.

3-
Vortex-Ekstraksiyon

T?kal?
gözeneklerin temizlenmesine yard?mc? olan a?amad?r.

4-
Vortex-Boost

Cildin
ihtiyac?na uygun solüsyonlar kullan?larak ince çizgilerin azalmas?na yard?mc?
olan ve cilt tonu düzensizliklerinin giderilmesine yard?mc? olan a?amad?r.

5-
Vortex-Fusion

Cildin
beslenmesine yard?mc? olan a?amad?r.

6-
Devam Koruma

Uygulama
sonuçlar?n?n kal?c? olabilmesi için uygulamada kullan?lan ürünler ile ayn?
içeriklere sahip günlük bak?m ürünlerinin kullan?lmas? önerilir.

HydraFacial MD kaç
seans uygulan?r?

Cildin
ihtiyac?na göre 1 hafta ara ile 4-6 seans ideal bir kürdür. Sonucun
korunabilmesi için ayda bir tekrarlanmas? önerilir.

HydraFacial
MD uygulama süresi nedir?

Cildin
ihtiyac?na göre de?i?iklik göstermekle beraber hydrafacial cilt bak?m? 30-40
dakika gibi k?sa bir süre de yap?labilmektedir.

HydraFacial
MD uygulamas? sonras?nda yan etki olu?ur mu?

HydraFacial MD uygulama
esnas?nda ve sonras?nda hiçbir yan etki görülmez. FDA onayl? son derece güvenli
bir sistemdir. Hemen sonras?nda günlük ya?ama devam edilebilir istenirse makyaj
yap?labilir