Independent’?n Orta Do?u muhabiri Robert Fisk’in Afrin izlenimleri

Independent’?n Orta Do?u muhabiri Robert Fisk’in Afrin
izlenimleri

6 saat önce

We Will Write a Custom Essay about Independent’?n Orta Do?u muhabiri Robert Fisk’in Afrin izlenimleri
For You For Only $13.90/page!


order now

Payla? Facebook Payla? Twitter Payla? Messenger Payla?
E-posta Payla?

Telif hakk?AFP

Image caption

Hassa’da Afrin’den yükselen duman? izleyenler

?ngiltere merkezli haber sitesi The Independent’?n Orta Do?u
muhabiri Robert Fisk, Türkiye’nin 9 gün önce Zeytin Dal? Harekât?’n? ba?latt???
Suriye’nin kuzeybat?s?ndaki Afrin bölgesinden izlenimlerini yazd?.
Independent’taki haberin ba?l???, “Afrin’in içinde: Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyini i?galinin gerçek kurbanlar? ortaya ç?kt? – mülteciler, bebekler,
kad?nlar ve çocuklar”.

 

Independent, Robert Fisk’in, Zeytin Dal? Harekât?’n?n
ba?lamas?ndan bu yana Afrin’den bildiren ilk Bat?l? gazeteci oldu?unu
vurguluyor.

 

Robert Fisk’in Suriye’den izlenimleri 3 gün boyunca sürecek.

 

‘Al-Khatr ailesi Kürt de?il Arapt?’

Fisk’in, Afrin’in Maabatl? köyünden geçti?i ilk haberinden
baz? sat?rlar ?öyle:

 

“Küçük bir köy olan Maabatl?’da Taha Mustafa al-Khatr,
e?i, iki k?z? ve o?lu uyumadan önce ayakkab?lar?n? evlerinin kap?s?n?n b?rakt?.
Orta Do?u’da pek çok aile de ayn? ?eyi yapar. Bu bir gelenektir ve evin
temizli?inin i?aretidir. Türk top mermisi onlar?n evini vurdu?unda, ucuz
plastik terlikler elbette hala oradayd?. Birkaç saat sonra evlerine vard???mda,
ayn? ayakkab?lar? buldum. Birkaç? merdivenlere dü?mü?tü, ço?u ise hala yan yana
s?ral?yd?…Kürt vilayeti Afrin’deki kurtarma görevlileri bile ayakkab?lara
dokunmad?lar…Ancak elbette cesetler gitmi?ti…19 ya??ndaki Safa mucizevi bir
?ekilde kurtuldu, sadece ellerinden yaraland?. Ancak elbette o art?k bir yetim.

 

“??in garip yan?, Türkler sözüm ona Kürt YPG
sava?ç?lar?n? hedef al?yor. Suriye’de Kürt bölgelerine yönelik askeri
operasyonlar?na, sald?r?lar?na Zeytin Dal? Harekât? ad?n? vermeleri ise zeytin
bahçeleri ile çevrili Mabeta’da insanlar? sinirlendiriyor…Al-Khatr ailesi de
Kürt de?il Arapt?. Kuzeydeki Tel Krah köyünden gelmi?lerdi.

 

“Maabatl?’da o kadar yenilerdi ki, konu?tu?um Kürt
kom?ular? onlar?n adlar?n? bile bilmiyordu. Ancak Afrin kentinden 10 mil
(yakla??k 16 kilometre) uzaktaki bu köyde nüfus kar???k (Aleviler de ya??yor).
Bu nedenle Per?embe gecesi köye gelmelerine de kimse ?a??rmam??t?.

 

Telif hakk?AFP

Image caption

Afrin Hastanesi d???nda yas tutanlar

‘Orada YPG sava?ç?s? yoktu’

“Afrin Hastanesi Müdürü Doktor Jawan Palot kinayeli bir
dille ‘Afrin’de ne oldu?unu ortaya ç?karmak istersen hastanemize gel’ dedi bana
ve ekledi: ‘Ölenleri, üzerleri kanl? yaral?lar?n halini görmelisin’.

 

“Hastane ko?u?undakilerden 50 ya??ndaki Ahmad Kindy,
Türkiye’nin Zeytin Dal? Harekât?’nda kara operasyonun gölgesinin dü?tü?ü 21
Ocak gününün ilk saatlerinde ailesini köyden ç?karm??. Ancak ak?ls?zca geri
dönmü?. Arkas?ndan ?arapnelle vurulmu?. ‘Orada YPG sava?ç?s? yoktu’ diyor.

 

“Sadece Afrin Hastanesi’ne 34 sivilin cesetlerinin
getirildi?i katliam ile ilgili olarak Türkiye’den yap?lan aç?klamada, 70’den
fazla Türk jetinin 21 Ocak’ta Suriye’de Kürt YPG milislerini bombalad???
belirtildi. Türk Anadolu haber ajans? s?radan bir ?ekilde sald?r?lar?n ilk
gününde Türk uçaklar?n?n 100’den fazla ‘hedefi’ bombalad?klar?n?, bunlardan
birinin “havaalan?” (esrarengiz bir ?ekilde ad? aç?klanmad?) oldu?unu
bildirdi. Operasyonlarda sözüm ona YPG ‘k??lalar?, bar?naklar?, mevzileri,
silahlar?, araçlar? ve teçhizat?’ hedef al?nm??t?.

 

‘Suriye’den bahseden olmayacak’

“Afrin Hastanesi’nin ko?u?lar?nda gezinirken, ‘Tüm
bunlar? daha önce de duymam?? m?yd?m?’ diye dü?ündüm. Güney Lübnan’da
‘teröristlere’ yönelik her ?srail hava sald?r?s?, eski Yugoslavya’da ‘S?rp
güçlerine’ yönelik her NATO hava sald?r?s?, 1991-2003 aras? Irak ‘güçlerine’
daha sonra da Afganistan’a ve geçen y?l Musul’a yönelik her Amerikan
sald?r?s?…Duyduklar?m, onlar?n tekrar? de?il miydi?

 

“Doktor Polat, 21 Ocak’tan 26 Ocak ortas?na olan döneme
ili?kin tüm hastane kay?tlar?n?n ç?kt?s?n? ald?, The Independent’a verdi.
Polat’a göre, Türk hava sald?r?lar?n?n ilk gününde sadece YPG sava?ç?s?n?n
cesedi getirilmi? hastaneye. ?kisi de yaralanm??. Sonras?ndaki hafta için ise
bu say?lar 7 ölü ve 9 yaral? ?eklinde…Ölenler aras?nda 10 çocuk ve 7 kad?n da
var.

 

“Afrin’den birkaç mil ötede ço?u I??D’le sava??rken
ölmü? Kürt sava?ç?lar?n gömüldü?ü askeri mezarl?klar var. Ölen siviller için
ise bir sava? an?t? dikilmeyecek. Doktor Polat’?n elindeki dosyalar?n?n üzerine
sadece Kürtçe “Afrin Hastanesi” damgas? vurulacak belki. Suriye’den
bahseden ise olmayacak.”

 

Zeytin Dal? Harekât?: TSK’dan ‘Burseya Da??’n? ele geçirdik’
aç?klamas?

TSK: Zeytin Dal? Harekât?’nda 484 terör örgüt üyesi
öldürüldü

Cumhurba?kanl??? Sözcüsü Kal?n: Suriye’yi i?gal etmiyoruz,
terörü bitiriyoruz

Telif hakk?REUTERS

Image caption

Burseya Da??’nda bayrak çeken bir Türk askeri

Zeytin Dal? Harekât?’nda ilk 9 günün ard?ndan

Türk Silahl? Kuvvetleri (TSK) Pazar günü, Zeytin Dal?
Harekât?’nda yo?unla?an çat??malar?n ard?ndan Burseya Da??’n?n ele
geçirildi?ini aç?klam??t?. Da??n stratejik bir önemde oldu?u belirtiliyor.

 

TSK’dan yap?lan son aç?klamada, “Harekat?n
ba?lang?c?ndan itibaren etkisiz hale getirilen terörist say?s? 557
olmu?tur” denilmi?ti.

 

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ise harekatta TSK ve
muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 20 kayb? oldu?unu aç?klam??t?. ?u ana
kadar Zeytin Dal? Harekât?’nda hayat?n? kaybeden Türk askerlerinin say?s? 7.

 

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hulusi Akar, harekat ile
ilgili olarak “Planlama ve icras?nda sadece ama sadece teröristler ve
bunlara ait bar?nak, s???nak, bina, silah, araç ve gereç hedef al?nacak. Sivil
ve masum ki?ilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet
gösterilecektir” demi?ti.

 

Cumhurba?kanl??? Sözcüsü ?brahim Kal?n da Zeytin Dal?
Harekât? ile ilgili olarak BBC Türkçe’ye yapt??? aç?klamada, “Suriye’yi
i?gal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz” diye konu?mu?tu.