M?s?r’?n edeceksiniz. Yolsuzluklar? engelleme imkan?m bulunsa engellerdim,

M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikinci
dönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.

M?s?r Cumhurba?kan? Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti
Kahire’de düzenlenen “Vatan Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan??
konu?mas?n? yapt?. Sisi, M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem
Cumhurba?kanl??? yapmak istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r
halk?ndan seçimlere yüksek kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay about M?s?r’?n edeceksiniz. Yolsuzluklar? engelleme imkan?m bulunsa engellerdim,
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu ve kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini ifade etti.

YOLSUZLUK YAPANLARI
ADAY YAPTIRMAYACA?IM

Cumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?r
oldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada
olmayaca??n? belirtti.Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n
cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için izin vermeyece?ini belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden
ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi
ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?
engelleme imkan?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk
yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni
yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisini hesaba çekece?ini belirterek susmayaca??n?
söyledi.

2014’de düzenlenen Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve
gelen Abdulfettah Sisi, ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama
yapmayarak sadece ‘üçüncü dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.

Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?
ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.