Müzebilimciler enerjinin 15.000 kat?n? verebilecek kapasitededir. Güne?

Müzebilimciler
taraf?ndan en sert tart??malara konu edilmi? olan bu mesele,gerçekten büyük bir
önem ta??r.Kullan?l??? kolay,????? ayarlanabilir ve sabit olan,ayn? zamanda
mimari unsurlara tam de?erlerinin verilmesini de sa?layan elektrik
?????n?n,yaln?z gün ?????yla münavebeli olarak kullan?lmas? de?il,fakat onun
yerine bile geçmesi dü?ünüldü.Bununla beraber,tecrübe bizi,gün ?????n?n
özellikle idari masraflar? hesaba katmak gerekti?inde yerine ve mevsimine göre
de?i?meler ve mahzurlar göstermesine ra?men,bir müzenin ayd?nlatmas?nda en iyi
yol olarak kald???n? kabule zorlamaktad?r.?u halde,salonlar,bu u?urda di?er
baz? yap? unusurlar? feda etmek gerekse bile,bu ???k kayna??ndan en iyi
faydalanacak ?ekilde düzenlenmelidir.

Do?al
???k;tepeden yada yandan gelebilir.Birinci halde,sergi salonlar?n?n tavanlar?na
büyük özel camlar yerle?tirilicek.?kinci halde,bir ya da birçok duvarda,yükseklik
ve geni?likleri ihtiyaçlara göre tayin edilicek olan pencereler aç?lacakt?r.

We Will Write a Custom Essay about Müzebilimciler enerjinin 15.000 kat?n? verebilecek kapasitededir. Güne?
For You For Only $13.90/page!


order now

 

En önemli
do?al ayd?nlatma güne?tir. Çevresine ?s? ve ???k yayan güne?i
bizim icin evrendeki en onemli y?ld?z yapan ozellikleri; büyüklü?ü, etraf?ndaki
gezegenlerle olan ba?lant?s? ve yayd??? özel ???nlard?r. Güne?, dunyada canl?
bir ya?am?n olu?abilmesi ve devam edebilmesi icin gereken en ideal de?erlere
sahiptir. ??te bu nedenle bilim adamlar? güne?i,yeryuzundeki canl?l???n
“ya?am kayna??” olarak nitelendirmektedirler. Güne? dünyan?n günlük
olarak ihtiyac duydu?u enerjinin 15.000 kat?n? verebilecek kapasitededir. Güne?
yeryüzü için do?al enerji ve ???k kayna??d?r.

Güne? yeryüzü icin do?al enerji ve ???k
kayna??d?r. “Güne? % 70 hidrojen, %20 helyum ve %5 de di?er elementlerden
olu?ur. Güne?te hidrojenin helyuma donu?mesi s?ras?nda (fuzyon – erime
birle?me)buyuk bir enerji ortayac?kar. Güne?ten c?kan enerjinin 2 milyonda
birlik k?sm? yeryüzüne ula??r.Güne?’in üc günde yaym?? oldu?u enerji, dunyadaki
tum petrol, a?ac, do?algaz, vb.yak?ta e?de?erdir” (2)

 

K?z?l ötesi ???nlar ?s? dalgalar? olarak
yeryüzüne ula??rken mor otesi ???nlar yüksek

enerjili olup canl?lar üzerinde zararl?
etkiler olu?turabilmektedirler. K?z?l otesi ???nlar

atmosferden gecerek dünyay? canl?lar?n
ya?amas? icin elveri?li hale getirecek ?s?y?

sa?larlar. Mor otesi ???nlar ise sadece
belirli bir oranda yeryüzüne ula?abilirler. Bu

oran?n biraz daha fazla olmas? durumunda
canl?lar?n dokular? zarar gorur ve ölumlere

yol acar. Az olmas? durumunda ise
canl?lar?n ihtiyac? olan enerji sa?lanamaz.

“Güne? ?????n?n ?s?s? 6000K`dir. Fakat
atmosferdeki faktorler bunun ozellikle alt

frekans?ndaki dalga boylar?n? emerek yuksek
dalga boylar?n? b?rak?r. Böylece mavi

komponentlerin ac??a c?kmas?na neden olur,
güne? ?????n?n gecti?i atmosferik

kal?nl?k artt?kca kücük dalga boylar? olan
k?rm?z?l?k emilerek mavi e?ilimi de artar.

Renk ?s?s? dü?er ve insan gozunun ?????
daha mavi gormesine sebep olur. De?i?ik

atmosferik ko?ullardaki renk ?s?s? Tablo 2.7.1 ‘de belirtilmi?tir.