Pod 21. veku intenzivnim razvojem IKT tehnologija,

Pod IKT tehnologijom u opštem slušaju se podrazumeva spregamikroelektronike, ra?unarske tehnologije i komunikacija, kao tehnologije koja koriste ra?unare za prikupljanje, obradu, skladištenje,zaštitu i prenos informacija. Kada govorimo o obrazovnom porcesu moramo dodati iulogu IKTtehnologija u prezentaciji informacija.

U globalu u IKTtehnologiju spadaju personalnira?unari ili tablet ra?unari, pametni telefoni, mobilni telefoni, interaktivnetable i sl.             U 21. veku intenzivnim razvojem IKTtehnologija, a u skladu sa zahtevima savremenenih društvenih tokova, pred savremeni obrazovni proces postavlja se zadatak da semora obezbedi mnogo više od prostog davanja sirovih informacija u knjigama iproste reprodukcije istih. Danas, u?itelji moraju daobezbede i objasne kvaltetne sadržaje, ?injenice, podatke, formule,istraživanje, teorije, obrazloženja i informacijije. Zahteva se  kreirativno, inovativno i inspirativnookruženje, a koje neophodno uklju?uje svremene IKT tehnologij? i softverska rešenja, gdeu?enici mogu da u?e, rešavaju i celovito sagledavaju probleme.

We Will Write a Custom Essay about Pod 21. veku intenzivnim razvojem IKT tehnologija,
For You For Only $13.90/page!


order now

Ve?i deo zahtevanihinformacija danas se mogu prona?i na drštvenim mrežama, blogovima, Googlebibloteci, YouTobe kanalu, tj. na Internet mreži, Slika 1. Stoga, na osnovu ciljevakoji trebaju da s? ostvar? u nastavnom procesu,o?ekivanihishoda, strukture nastavnih predmeta i pojava koja se izu?avaju, predava?ima su neophodni IKT ure?aji, specijalizovani alati, edukativni i aplikativni softveriza prezentaciju, demonstraciju, proveru, ukratko za ceo tok obrazovnog procesa.U nastavi se veoma ?esto prou?avaju problemi, procesi iprirodni fenomeni koji ne pripadaju isklju?ivo jednoj disciplini. Primer matematik? kao nauke na koju se u velikoj merinaslanjaju druge nau?ne oblasti, kao što su fizika ili informatika. U samom gradivumatematike postoji veliki broj tematskih celina koje integrišu razli?itediscipline, a ?ija se primena na najbolji na?in može objasnitiinterdisciplinarnim pristupom. Interdisciplinarni pristup u nastavi zahtevapovezivanje razli?itih školskih predmeta, te povezivanje razli?itih tema unutarpredmeta u jedinstvene logi?ke celine u cilju organizovanja oko jednog problemaili teme.

Primena savremenih IKT tehnologija u nastavi imanezamenljivu ulogu u prilago?avanju, povezivanju i integraciji nastave, a pogotovoima veliki zna?aj kada je u pitanju interdisciplinaran pristup oblasti koje sume?usobom usko povezane kao što su matematika, fizika i informatika. Velikuulogu u celom obrazovnom procesu imaju alati IKT tehnologija kao što jeinteraktivna „Bela tabla”  ili Interactive White Board (IWB), posebnokroz primenu edukativnog i aplikativnog softvera koja su nastavnicima naraspolaganju.              Paradoksdanašnjice je ?est slu?aj da su upravo u?enici veštijis tehnologijom od svojih u?itelja ili roditelja. Stoga se name?e pitanje kolikoubrzan razvoj tehnologije uti?e na naš na?in usvajanja novih znanja? MarcPrensky, u svom ?lanku „Digital Natives, Digital Immigrants” navodi kako jenužno da današnji nastavnici, takozvani „digitalne pridošlice”, nau?ekomunicirati jezikom i stilom svojih u?enika, tj. „digitalnih uro?enika”, jermetode predavanja koje su oni u?ili kao studenti postaju sve manje i manjedelotvorne. (Prensky, 2001)             U?itelj21. veka više nije jedini izvor informacija.

On je demonstrator i filter. U?iteljje zadužen da pokaže kako primeniti te informacije tj. kako ih validovati,sintetizovati, kao ih povezivati, kako na osnovu njih rešavati problem. U tomkontekstu dalji razvoj savremenih IKT sredstava u obrazovanju i njihova primenauz edukativni i aplikativni softver je neizostavan. Ovu tvrdnju dopunjujei potvr?uje intencija je da se postigne sinergijau procesu u?enja, koja ?e doprineti razvoju pluralizma ideja, individualnomnapretku u?enika, kreativnosti, kao i sinteza nastavnih sadržaja (Petrova?ki,2011). Interaktivna „Belatabla” u obrazovnom procesu             Inteaktivna„Bela tabla” (IWB), ?e jedan od mnogih IKT alata usvojenih od straneobrazovnih institucija. Tako?e je poznata i kao „pametna tabla”, aBecta (British Educationaland Communications Technology Agency, 2004) je definiše kao neku vrstu multimedijalnog projektora koji omogu?avainstruktorima prikazivanje i prezentaciju nastavnih materijale koji su lociranina njihovim ra?unarima.

 Još jedan opis IWB jeda je to kombinacija tabli sa projektorom, ra?unarom i podatcima, a kojiomogu?ava korisnicima da kontrolišu aplikacije dodirom prsta ili digitalnomolovkom. (Al-Qirim,Mesmari, Mazroeei, Khatri, &Kaabi 2010)             IWB je efikasna u o?uvanju i pove?anjumotivacije, posebno u slu?aju kada u?enici imaju poteško?e u u?enju ili kodu?enika sa posebnim potrebama.Tako?e u?enici sa druga?ijim stilom u?enja moguistovremeno efikasno koristiti nastavu pripremljenu i realizovanu uz pomo? IWB.(Bell, 2002) Uporebom IWB predava?i uz pomo? tehnologije “uvla?e” u?enike unastavni process, pove?avaju stepen zadovoljstva i pospešuju aktivnoangažovanje i u?estvavanje u?enika u nastavnom porcesu.

(Bates &Hopkins, 2007)                                 IWB su veomapogodne i dobre za unapre?enje demonstracija i prilago?avanje nastave za ciljanegrupe. Pruža kvalitetnu interakciju, poboljšava procene nastavnika, balansiraupotrebu nastavnih sredstava u planiranju nastavne, a pomaže da se pove?a tempoi kvalitet u?enja. Svaki predava? može individualno kreirati i planiratiaktivnosti za realizaciju nastave koriš?enjem IWB ili pak može koristitikomercijalne ili „freeware” softverska rešenja. Takvi primeri, za u?itelje inastavnike, tj. za realizacju nastave za pojedine grupu uzrasta, su neki od sajtovaza pripremu nastave i aktivnosti za IWB, a koji veoma efikasno unapre?uju istimulišu u?enje, npr.:·        TeacherLED – sajt namenjen da se IWB koristi lakše iproduktivnije.

Ovaj sveobuhvatni sajt raspolaže resursima za pripremu irealizaciju nastave matematike, engleskog i geometrije·        SMART Exchange – sajt kojiobezbe?uje automatizovanu ispomo? u kreiranju i realizaciji nastve. Može sekoristiti za pripremu nastave za razli?it uzrast·        Topmarks – jedan odnajboljih edukativnih sajtova sa besplatnim materijalom, koji karakterišeprilagodljivost predava?u, pomo? u planiranju realizacije elektronske u?ionicei pripreme doma?ih vežbi·        Eduscapes – sajt namenjenpredava?ima po?etnicima·        Promethean Planet Teaching Resources – alatkoji omogu?ava deljenje pripremljenih predavanja za IWB sa drugim u?esnicima urelizaciji nastave·        Xpeditions – digitalni prilago?eniatlas za IWB·        itd. (www.teachhub.

com)             Pored softverskih alata IWB alat dopunjujui drugi sistemi kao što je sistem za “živu” inerakciju slušaoca sa nastavom ipredava?em, CRS (classroom response systems). IWB sistem dopunjen sa CRS sistemomi aplikacijama za u?enje na daljinu, postaje vrlo efikasno sredstvo “on-line”u?enja na daljinu. Na ovaj na?in IWB prevazilazi okvire upotrebe u klasi?noju?ionici, te prerasta u sredstvo elektronske u?ionice.

Osim prednosti primene usistemima u?enja na daljinu, prednost IWB tj. interaktivnosti ogleda se u pove?ava nivo pažnje iu?eš?a u?enika tokom predavanja. Tako?e, ovaj alat predava?u koristi i daprikupi informacije u realnom vremenu o u?eni?kom shvatanja prezentovanogkoncepta. (Deal,2008)             IWB se ne koristi samo u izlaganju,ve? se vrlo lako može koristiti u proveri znanja. Uz nekoliko hardveskihdodataka tj. proširenja konfiguracije, funkcionalnost u u?ionici i “on-line”kursevima postaje ve?a i raznovrsnija.

Fleksibilnost i proširivost IWB sistemaogleda se u tome što ure?aji za proširenje standardne konfiguracije nisuspecijalizovani za tu namenu, naprotiv oni vrlo ?esto upotrebljavani i u drugimkonfiguracijama i sistemima.IWB obezbe?uje kako          vizuelno tako i auditorno ikinestati?ko u?enje. To se ostvaruje upotrebom prezentacija, video materiala,Google dokumenata, programa za ure?ivanje i drugim ra?unarskim aplikacijama. Predava?na ovaj na?in obezbe?uje da nastava bude dinami?na, raznovrsna, interesantna iprilago?ena. Tako?e, koriš?enjem raznovrsnih tehnika u prezentaciji irealizaciji nastave u?enici razvijaju individualne tehnike u?enja i izražvanja,svojstvene njima samima.

Tako u toku realizacije nastave upotrebom IWB, u?enicise mogu izražavati kroz umetnost, muziku, dramu, pisanjem, demostracijom, kroz igruili grupni rad.             Iskustva u primeni interaktivne „Beletable” u obrazovnom procesu             Savremeni društveni, tehnološki isocijalni uslovi obrazovni procces su pretvorili u celoživotnuaktivnost. Bilo da je re? o šklolovanju, usavršavanju, osposobljavanju, obuci,smatra se da je re? o obrazovnom procesu. Ovaj savremeni model života i radaobuhvata celu ljudsku populaciju.

To zna?i da je ograni?enje obrazovnog procesapo životnoj dobi danas nemogu?e. U takvom okruženju IWB je našla široku primenuza razli?ite populacijeske grupe (predškolsko obrazovanje, školovanje, starijeosobe, osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, itd.) Primenljivost IWB za osobe sa hendikepom              Kongres Sjedinjenih Ameri?kih Država 1998. godine,menja Zakon o rehabilitaciji i zahteva od saveznih organa da svoje elektronskei informacione tehnologije koje se koriste, prilagode osobama sa invaliditetom.Jedana od tih tehnologija je IWB.

             IWB kao alatka IKT tehnologija u obrazovanju, vrlo brzo je prilago?enai našla primenu za hendikepirane osobe. Koliko je to važno govori?injenica da u Evropi oko 10-12% stanovništva ima smetnje. Ovi pojedinci,kao i pojedinci koji su hendikepirani, privremeno ili trajno zbog nesre?e,kao i starije osobe predstavljaju oko 30% populacije u Evropi. Tozna?i, da prezentacije, demonstracije, obuke i obrazovanje moraju bitiprilago?ene i potrebama ove grupe stanovništva. Prednosti koje su posebno važne i neizostavne za hendikepirane istarije osobe, a koje donosi IWB se kriju u:·        multimedijalnosti (boje, senke, crteži, animacije, filmovi,zvukovi, muzika), ·        multifunkcionalnost koja proizilazi iz sprege sa ra?unaromtj. ra?unarskim aplikacijama (pretraživanje, mapiranje, kopiranje, štampanje)·        dinami?nosti prikaza (rotacije, pomeranje objekata, bojanje isen?enje, linkovanje pretraživanje na Internetu, pisanje)·        virtuelizacija (3D vizuelizacija, simulacija, manipulacija,kastimizacija)·        mobilnosti(prenosivost i lako?a instalacije svih funkcija)Osim lake fizi?e prilagodljivosti u?ionice sa IWB hendikepiranimosobama, ista ovakva u?ionica se uz razli?ita softverska rešenja tako?e lako prilago?avai upotpunjuje funkcionalnost prema osobama sa posebnim potrebama. Primer takvogjednog prilago?enog okruženja je primena posebnih slušalica za osobe ošte?enogsluha.

Svetlost boja, veliki fontovi ili implemntacija CRS sitema sa daljinskimure?ajima za inerakciju za slabovide osobe prestavljaju kvalitetno i trenudnojedino rešenje za interaktivno predavanje, ali i mnogi drugi primeri. Zbog oveprilagodljivost IWB se smatra personalizovanim alatom u sistemu obrazovanja iosposobljavanja. Primena IWB u ineraktivnoju?ionici            Interaktivnanastava je model kome teži svaki predava?. Interaktivnost u klasi?noj u?ionicije vrlo teško ostvariva.

U klasi?noj u?ionici pažnja predava?a nije usmerena naslušaoce ve? na ono što piše i prikazuje. Svaki predava? u cilju sagledavanjaefekata nastave prati povretne informacije u procesu realizacije nastave(gestikulacije, mimike, komentare u?enika, i sl,), te prilago?ava izlaganje,postavlja pitanja, otvara diskusije ili pravi pauze. Da bi u tome bio uspešan,predava? mora da ima vremena da posmatra u?enike, da kroz izlaganje idemonstracije primeti nedomice, nerazumevanje ili zbunjenost. To vremepradava?u daje IWB, a interaktivnost i aktivno u?e?e u?enika u nastaviostvaruje se implementacijom CRS sistema.

Osim interakcije sa predava?em,slušaoci mogu uporediti svoje odgovore sa odgovorima drugih slušalacau u?ionici, što može podsta?i podizanje nivo metakognitivnih funkcija. Kada u?enicivide distribuciju odgovora (grafi?ki dijagram na IWB), mnogi predava?i koriste tupriliku da pokrenu i ohrabre diskusiju, traže?i od slušaoca da ponovo razmotrepitanja u grupama i da postignu sporazum o najboljim odgovorima. Predava?i?esto prate diskusiju kroz drugi ciklus pitanja,  a reagovanje i odgovore može prikazati naekranu pre nego što završavi izlaganje ili predstavljanje konkretnog koncepta,Slika 4.