Pod 21. veku intenzivnim razvojem IKT tehnologija,

Pod IKT tehnologijom u opštem slušaju se podrazumeva sprega
mikroelektronike, ra?unarske tehnologije i komunikacija, kao tehnologije koja koriste ra?unare za prikupljanje, obradu, skladištenje,
zaštitu i prenos informacija. Kada govorimo o obrazovnom porcesu moramo dodati i
ulogu IKT
tehnologija u prezentaciji informacija. U globalu u IKT
tehnologiju spadaju personalni
ra?unari ili tablet ra?unari, pametni telefoni, mobilni telefoni, interaktivne
table i sl.

 

            U 21. veku intenzivnim razvojem IKT
tehnologija, a u skladu sa zahtevima savremenenih društvenih tokova, pred savremeni obrazovni proces postavlja se zadatak da se
mora obezbedi mnogo više od prostog davanja sirovih informacija u knjigama i
proste reprodukcije istih. Danas, u?itelji moraju da
obezbede i objasne kvaltetne sadržaje, ?injenice, podatke, formule,
istraživanje, teorije, obrazloženja i informacijije. Zahteva se  kreirativno, inovativno i inspirativno
okruženje, a koje neophodno uklju?uje svremene IKT tehnologij? i softverska rešenja, gde
u?enici mogu da u?e, rešavaju i celovito sagledavaju probleme. Ve?i deo zahtevanih
informacija danas se mogu prona?i na drštvenim mrežama, blogovima, Google
bibloteci, YouTobe kanalu, tj. na Internet mreži, Slika 1. Stoga, na osnovu ciljeva
koji trebaju da s? ostvar? u nastavnom procesu,
o?ekivanih
ishoda, strukture nastavnih predmeta i pojava koja se izu?avaju, predava?ima su neophodni IKT ure?aji, specijalizovani alati, edukativni i aplikativni softveri
za prezentaciju, demonstraciju, proveru, ukratko za ceo tok obrazovnog procesa.U nastavi se veoma ?esto prou?avaju problemi, procesi i
prirodni fenomeni koji ne pripadaju isklju?ivo jednoj disciplini. Primer matematik? kao nauke na koju se u velikoj meri
naslanjaju druge nau?ne oblasti, kao što su fizika ili informatika. U samom gradivu
matematike postoji veliki broj tematskih celina koje integrišu razli?ite
discipline, a ?ija se primena na najbolji na?in može objasniti
interdisciplinarnim pristupom. Interdisciplinarni pristup u nastavi zahteva
povezivanje razli?itih školskih predmeta, te povezivanje razli?itih tema unutar
predmeta u jedinstvene logi?ke celine u cilju organizovanja oko jednog problema
ili teme. Primena savremenih IKT tehnologija u nastavi ima
nezamenljivu ulogu u prilago?avanju, povezivanju i integraciji nastave, a pogotovo
ima veliki zna?aj kada je u pitanju interdisciplinaran pristup oblasti koje su
me?usobom usko povezane kao što su matematika, fizika i informatika. Veliku
ulogu u celom obrazovnom procesu imaju alati IKT tehnologija kao što je
interaktivna „Bela tabla”  ili Interactive White Board (IWB), posebno
kroz primenu edukativnog i aplikativnog softvera koja su nastavnicima na
raspolaganju.

 

            Paradoks
današnjice je ?est slu?aj da su upravo u?enici veštiji
s tehnologijom od svojih u?itelja ili roditelja. Stoga se name?e pitanje koliko
ubrzan razvoj tehnologije uti?e na naš na?in usvajanja novih znanja? Marc
Prensky, u svom ?lanku „Digital Natives, Digital Immigrants” navodi kako je
nužno da današnji nastavnici, takozvani „digitalne pridošlice”, nau?e
komunicirati jezikom i stilom svojih u?enika, tj. „digitalnih uro?enika”, jer
metode predavanja koje su oni u?ili kao studenti postaju sve manje i manje
delotvorne. (Prensky, 2001)

 

            U?itelj
21. veka više nije jedini izvor informacija. On je demonstrator i filter. U?itelj
je zadužen da pokaže kako primeniti te informacije tj. kako ih validovati,
sintetizovati, kao ih povezivati, kako na osnovu njih rešavati problem. U tom
kontekstu dalji razvoj savremenih IKT sredstava u obrazovanju i njihova primena
uz edukativni i aplikativni softver je neizostavan. Ovu tvrdnju dopunjuje
i potvr?uje intencija je da se postigne sinergija
u procesu u?enja, koja ?e doprineti razvoju pluralizma ideja, individualnom
napretku u?enika, kreativnosti, kao i sinteza nastavnih sadržaja (Petrova?ki,
2011).

 

Interaktivna „Bela
tabla” u obrazovnom procesu

 

            Inteaktivna
„Bela tabla” (IWB), ?e jedan od mnogih IKT alata usvojenih od strane
obrazovnih institucija. Tako?e je poznata i kao „pametna tabla”, a
Becta (British Educational
and Communications Technology Agency, 2004) je definiše kao neku vrstu multimedijalnog projektora koji omogu?ava
instruktorima prikazivanje i prezentaciju nastavnih materijale koji su locirani
na njihovim ra?unarima. Još jedan opis IWB je
da je to kombinacija tabli sa projektorom, ra?unarom i podatcima, a koji
omogu?ava korisnicima da kontrolišu aplikacije dodirom prsta ili digitalnom
olovkom. (Al-Qirim,
Mesmari, Mazroeei, Khatri, &Kaabi 2010)

 

            IWB je efikasna u o?uvanju i pove?anju
motivacije, posebno u slu?aju kada u?enici imaju poteško?e u u?enju ili kod
u?enika sa posebnim potrebama.Tako?e u?enici sa druga?ijim stilom u?enja mogu
istovremeno efikasno koristiti nastavu pripremljenu i realizovanu uz pomo? IWB.
(Bell, 2002) Uporebom IWB predava?i uz pomo? tehnologije “uvla?e” u?enike u
nastavni process, pove?avaju stepen zadovoljstva i pospešuju aktivno
angažovanje i u?estvavanje u?enika u nastavnom porcesu. (Bates &
Hopkins, 2007)

               

                IWB su veoma
pogodne i dobre za unapre?enje demonstracija i prilago?avanje nastave za ciljane
grupe. Pruža kvalitetnu interakciju, poboljšava procene nastavnika, balansira
upotrebu nastavnih sredstava u planiranju nastavne, a pomaže da se pove?a tempo
i kvalitet u?enja. Svaki predava? može individualno kreirati i planirati
aktivnosti za realizaciju nastave koriš?enjem IWB ili pak može koristiti
komercijalne ili „freeware” softverska rešenja. Takvi primeri, za u?itelje i
nastavnike, tj. za realizacju nastave za pojedine grupu uzrasta, su neki od sajtova
za pripremu nastave i aktivnosti za IWB, a koji veoma efikasno unapre?uju i
stimulišu u?enje, npr.:

·        
TeacherLED – sajt namenjen da se IWB koristi lakše i
produktivnije. Ovaj sveobuhvatni sajt raspolaže resursima za pripremu i
realizaciju nastave matematike, engleskog i geometrije

·        
SMART Exchange – sajt koji
obezbe?uje automatizovanu ispomo? u kreiranju i realizaciji nastve. Može se
koristiti za pripremu nastave za razli?it uzrast

·        
Topmarks – jedan od
najboljih edukativnih sajtova sa besplatnim materijalom, koji karakteriše
prilagodljivost predava?u, pomo? u planiranju realizacije elektronske u?ionice
i pripreme doma?ih vežbi

·        
Eduscapes – sajt namenjen
predava?ima po?etnicima

·        
Promethean Planet Teaching Resources – alat
koji omogu?ava deljenje pripremljenih predavanja za IWB sa drugim u?esnicima u
relizaciji nastave

·        
Xpeditions – digitalni prilago?eni
atlas za IWB

·        
itd. (www.teachhub.com)

 

            Pored softverskih alata IWB alat dopunjuju
i drugi sistemi kao što je sistem za “živu” inerakciju slušaoca sa nastavom i
predava?em, CRS (classroom response systems). IWB sistem dopunjen sa CRS sistemom
i aplikacijama za u?enje na daljinu, postaje vrlo efikasno sredstvo “on-line”
u?enja na daljinu. Na ovaj na?in IWB prevazilazi okvire upotrebe u klasi?noj
u?ionici, te prerasta u sredstvo elektronske u?ionice. Osim prednosti primene u
sistemima u?enja na daljinu, prednost IWB tj. interaktivnosti ogleda se u pove?ava nivo pažnje i
u?eš?a u?enika tokom predavanja. Tako?e, ovaj alat predava?u koristi i da
prikupi informacije u realnom vremenu o u?eni?kom shvatanja prezentovanog
koncepta. (Deal,
2008)

 

            IWB se ne koristi samo u izlaganju,
ve? se vrlo lako može koristiti u proveri znanja. Uz nekoliko hardveskih
dodataka tj. proširenja konfiguracije, funkcionalnost u u?ionici i “on-line”
kursevima postaje ve?a i raznovrsnija. Fleksibilnost i proširivost IWB sistema
ogleda se u tome što ure?aji za proširenje standardne konfiguracije nisu
specijalizovani za tu namenu, naprotiv oni vrlo ?esto upotrebljavani i u drugim
konfiguracijama i sistemima.IWB obezbe?uje kako
          vizuelno tako i auditorno i
kinestati?ko u?enje. To se ostvaruje upotrebom prezentacija, video materiala,
Google dokumenata, programa za ure?ivanje i drugim ra?unarskim aplikacijama. Predava?
na ovaj na?in obezbe?uje da nastava bude dinami?na, raznovrsna, interesantna i
prilago?ena. Tako?e, koriš?enjem raznovrsnih tehnika u prezentaciji i
realizaciji nastave u?enici razvijaju individualne tehnike u?enja i izražvanja,
svojstvene njima samima. Tako u toku realizacije nastave upotrebom IWB, u?enici
se mogu izražavati kroz umetnost, muziku, dramu, pisanjem, demostracijom, kroz igru
ili grupni rad.

           

 

Iskustva u primeni interaktivne „Bele
table” u obrazovnom procesu

 

            Savremeni društveni, tehnološki i
socijalni uslovi obrazovni procces su pretvorili u celoživotnu
aktivnost. Bilo da je re? o šklolovanju, usavršavanju, osposobljavanju, obuci,
smatra se da je re? o obrazovnom procesu. Ovaj savremeni model života i rada
obuhvata celu ljudsku populaciju. To zna?i da je ograni?enje obrazovnog procesa
po životnoj dobi danas nemogu?e. U takvom okruženju IWB je našla široku primenu
za razli?ite populacijeske grupe (predškolsko obrazovanje, školovanje, starije
osobe, osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, itd.)

 

Primenljivost IWB za osobe sa hendikepom 

            Kongres Sjedinjenih Ameri?kih Država 1998. godine,
menja Zakon o rehabilitaciji i zahteva od saveznih organa da svoje elektronske
i informacione tehnologije koje se koriste, prilagode osobama sa invaliditetom.
Jedana od tih tehnologija je IWB.

 

            IWB kao alatka IKT tehnologija u obrazovanju, vrlo brzo je prilago?ena
i našla primenu za hendikepirane osobe. Koliko je to važno govori
?injenica da u Evropi oko 10-12% stanovništva ima smetnje. Ovi pojedinci,
kao i pojedinci koji su hendikepirani, privremeno ili trajno zbog nesre?e,
kao i starije osobe predstavljaju oko 30% populacije u Evropi. To
zna?i, da prezentacije, demonstracije, obuke i obrazovanje moraju biti
prilago?ene i potrebama ove grupe stanovništva. Prednosti koje su posebno važne i neizostavne za hendikepirane i
starije osobe, a koje donosi IWB se kriju u:

·        
multimedijalnosti (boje, senke, crteži, animacije, filmovi,
zvukovi, muzika),

·        
multifunkcionalnost koja proizilazi iz sprege sa ra?unarom
tj. ra?unarskim aplikacijama (pretraživanje, mapiranje, kopiranje, štampanje)

·        
dinami?nosti prikaza (rotacije, pomeranje objekata, bojanje i
sen?enje, linkovanje pretraživanje na Internetu, pisanje)

·        
virtuelizacija (3D vizuelizacija, simulacija, manipulacija,
kastimizacija)

·        
mobilnosti
(prenosivost i lako?a instalacije svih funkcija)Osim lake fizi?e prilagodljivosti u?ionice sa IWB hendikepiranim
osobama, ista ovakva u?ionica se uz razli?ita softverska rešenja tako?e lako prilago?ava
i upotpunjuje funkcionalnost prema osobama sa posebnim potrebama. Primer takvog
jednog prilago?enog okruženja je primena posebnih slušalica za osobe ošte?enog
sluha. Svetlost boja, veliki fontovi ili implemntacija CRS sitema sa daljinskim
ure?ajima za inerakciju za slabovide osobe prestavljaju kvalitetno i trenudno
jedino rešenje za interaktivno predavanje, ali i mnogi drugi primeri. Zbog ove
prilagodljivost IWB se smatra personalizovanim alatom u sistemu obrazovanja i
osposobljavanja.

 

Primena IWB u ineraktivnoj
u?ionici

            Interaktivna
nastava je model kome teži svaki predava?. Interaktivnost u klasi?noj u?ionici
je vrlo teško ostvariva. U klasi?noj u?ionici pažnja predava?a nije usmerena na
slušaoce ve? na ono što piše i prikazuje. Svaki predava? u cilju sagledavanja
efekata nastave prati povretne informacije u procesu realizacije nastave
(gestikulacije, mimike, komentare u?enika, i sl,), te prilago?ava izlaganje,
postavlja pitanja, otvara diskusije ili pravi pauze. Da bi u tome bio uspešan,
predava? mora da ima vremena da posmatra u?enike, da kroz izlaganje i
demonstracije primeti nedomice, nerazumevanje ili zbunjenost. To vreme
pradava?u daje IWB, a interaktivnost i aktivno u?e?e u?enika u nastavi
ostvaruje se implementacijom CRS sistema. Osim interakcije sa predava?em,
slušaoci mogu uporediti svoje odgovore sa odgovorima drugih slušalaca
u u?ionici, što može podsta?i podizanje nivo metakognitivnih funkcija. Kada u?enici
vide distribuciju odgovora (grafi?ki dijagram na IWB), mnogi predava?i koriste tu
priliku da pokrenu i ohrabre diskusiju, traže?i od slušaoca da ponovo razmotre
pitanja u grupama i da postignu sporazum o najboljim odgovorima. Predava?i
?esto prate diskusiju kroz drugi ciklus pitanja,  a reagovanje i odgovore može prikazati na
ekranu pre nego što završavi izlaganje ili predstavljanje konkretnog koncepta,
Slika 4.