Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda

Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazetenin
yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade
verdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü gazetesinin baz?
mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u iddia edilmi?ti. Cumhuriyet
Ba?savc?l??? taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.

YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDA

Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru, haklar?ndaki
iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek soru?turma
savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilen
ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi. ?fade
veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’ye
yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespit
tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.

NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI YAZI

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?ur
Dündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?
yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “‘Bu “Cemaat’in
oyunu, darbesi’ tezine katiyen kat?lm?yor” sözleriyle vermi?ti.

U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADA

Sözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cü
polislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleri
de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016 tarihli kö?esinde kaleme
ald??? ‘R?za Zarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na
konulmu?tu.

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?
yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?n
yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkat
çekmi?ti.

Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi Cemaati
Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15
Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?
yaz?s? dosyaya girdi.