SPORDA ülkemizde ve dünyada ne gibi olaylar ya?and???n?,

SPORDA
??DDET

Sporda ?iddet hem ülkemizde hem de
dünyada çok görülen toplumsal bir sorun. Sporun her alan?nda görülmektedir. Tüm
spor dallar?n?n kayna??nda insan?n kendisiyle ve ba?kalar?yla mücadelesi
vard?r. Bu mücadele bir bak?ma insanlar? sald?rganl??a iter. Her ya? ve e?itim
durumundaki insanlar?n sporda ?iddete yöneldi?i, lise mezunu ve ço?unlukla
ö?renci olan erkek bireylerin bu vakalara daha fazla kar??t??? görülmektedir.
Kad?nlar?n da ?iddete yöneldi?i ancak erkeklere oranla çok daha az kar??t???
belirlenmi?tir. Ara?t?rma sonucuna göre; taraftarlar?n sporda ?iddeti en fazla
futbol müsabakalar?nda gerçekle?tirdi?i ve yasalar do?rultusunda y?llara göre ya?anan
bu ?iddete farkl? ?ekillerde ba?vurduklar? belirlenmi?tir.

We Will Write a Custom Essay about SPORDA ülkemizde ve dünyada ne gibi olaylar ya?and???n?,
For You For Only $13.90/page!


order now

Sporda ?iddet konusunu seçtim çünkü
sporda ?iddet günümüzde çok büyük bir sorun. Spor ülkemizde çok fazla etkili
olan bir alan. Kad?n, erkek, çocuk, herkes spor müsabakalar?n? ilgiyle takip
ediyor. Spor her ne kadar bir e?lence kayna?? olsa da i?in içine rekabet girdi?i
için olay e?lenceden ç?k?p farkl? olaylara dönü?üyor. Rekabet an?nda insanlar
sald?rganla??p birbirleriyle kavga edebiliyor. Günümüzde en fazla futbol
müsabakalar?nda ya?ansa da basketbol, voleybol gibi spor müsabakalar?nda da kavga,
küfür gibi sporda ?iddet örnekleri ya?an?yor. Bende günümüzde oldukça fazla
rastlanan bu olay? anlat?p, ülkemizde ve dünyada ne gibi olaylar ya?and???n?,
neden ya?and???n? anlatmak, bu sorunu daha iyi anlamak için bu konuyu seçtim.

Her ne kadar futbolun kökenini
?ngiltere’ ye dayansa da yayg?n kanaatin aksine ?ngiltere holiganizm’ in do?du?u
yer de?ildir. Meydana gelen ilk olay 1908 y?l?nda Manchester United
oyuncular?n?n Macaristan’daki bir maç s?ras?nda sald?r?ya u?ramas?d?r. Günümüze
dönersek, holiganizm olarak tabir edilen saha içinde ve çevresinde görülen
?iddet olaylar? oldukça büyük bir sosyal problem halini alm??t?r. Bu konuya
yetkililerin e?ilmesini sa?layan olay trajik Heysel Facias?d?r. 29 May?s
1985’te Belçika’n?n Brüksel ?ehrinde ?ngiltere’nin Liverpool ve ?talya’n?n
Juventus tak?mlar? aras?ndan oynanan maçta, seyirciler aras?nda bir karga?a
ç?km?? ve meydana gelen olaylar 39 ki?inin ölümü ve 200 ki?inin yaralanmas?yla
sonuçlanm??t?r. Yap?lan de?erlendirme sonucu UEFA, ?ngiltere’yi kusurlu bulmu?
ve ?ngiliz tak?mlar? UEFA müsabakalar?ndan süresiz men
edilmi?tir(www.ntvspor.net). Bu olay ayr?ca Avrupa 9 Konseyi’nin konuyu ele
almas?n? sa?lam??t?r. Konsey, 25-Eylül-1986 tarihinde Strazburg’da “Sportif
Kar??la?malar?nda ve Özellikle Futbol Maçlar?nda Seyircilerin ?iddet ve
Ta?k?nl?klar?na Dair Avrupa Sözle?mesi”ni hayata geçirmi?tir.

Daha sonra ise bir ba?ka büyük
facia kendisini ?ngiltere’de göstermi?tir. 15-Nisan-1989’da ?ngiltere Federasyon
Kupas? yar? final kar??la?mas? Liverpool Notthingham Forest kar??la?mas?nda
ç?kan karga?a 96 ki?inin ölümü ile sonuçlanm??t?r. Bu iki olay yetkililerin bu
konuyu önemsemesini sa?lam?? ve konu ile ilgili uluslararas? örgütlerin
çal??malar?, üniversitelerin ara?t?rmalar?n? artt?rm??t?r. Belki o günlerden bu
yana bu kadar ki?inin öldü?ü olaylar meydana gelmemi?tir ancak ?iddet eylemleri
her zaman devam etmi?tir. Sporda ?iddete futbol sahalar? d???ndan bir örnek
vermek gerekirse de 15- Ocak-2007’de Avustralya Aç?k Tenis Turnuvas?’n?n ilk
gününde, H?rvat Mario Ancic ile Japon Go Soeda aras?nda yap?lan maçta
tribünlerde bulunan S?rp taraftarlar?n H?rvat taraftarlar aleyhine tezahürat
yapmas?yla ba?layan kar??l?kl? at??malar kavgaya dönü?mü? ve olaya müdahale
eden polis, 150 kadar taraftar? d??ar? ç?kartm??t?r (Habertürk, 2017).

?iddetin
kayna??

Sporda ?iddeti sporcu, yönetici, hakem,
amigo, medya vb. faktörler te?vik eder. Maçtan önce kulüp ba?kan?, bas?n
sözcüsü veya yöneticilerin kar?? tak?m yöneticisi veya taraftarlar?na yönelik
negatif konu?malar?, maç esnas?nda taraftarlar?n birbiriyle at??malar?,
oyuncular?n birbirine sert bir ?ekilde müdahale etmesi, faul yapmas?, hakemlerin
kararlar?, tart??mal? pozisyonlar, spor yazar ve yorumcular?n?n tarafl? yorumlar?
ve bunun gibi daha birçok etken sporda ?iddet eylemlerine neden olmaktad?r.
Ayn? zamanda statlarda veya stat çevresinde emniyet güçlerinin ve taraftarlar?n
birbirlerine yapt??? kötü ve sert müdahaleler de sporda ?iddete neden olur.

Güvenlik güçlerinin, futbol
federasyonunun, kulüp yöneticilerinin, taraftar derneklerinin, amigolar?n, spor
medyas?n?n, antrenörlerin ve hakemlerin ?iddet olaylar?nda pay? vard?r.
Ba?ar?s?zl?k an?nda meydana gelen hayal k?r?kl???, kayg? ve stres taraftar ve
sporcular?n centilmenlik d??? e?ilimlerini de art?rmaktad?r. Taraftarlar?n
sporcular? ?iddete davet eden tezahüratlar? ile sporcular?n seyirci
psikolojisini do?rudan etkileyen davran??lar?, sald?rgan bir kimli?e
bürünmelerine neden olmaktad?r.

Spor müsabakalar?nda en çok
kar??la??lan ?iddet türü fiziksel sald?r? ve kavgad?r. Bu eylemler çe?itli
?ekillerde, gruplar ve ki?iler aras?nda görülebilmektedir. Taraftarlar?n kendi aralar?nda
olabilece?i gibi, taraftar ve sporcu aras?nda, sporcu ile hakem aras?nda, iki
tak?m sporcular? aras?nda, teknik direktör, antrenör ve sporcu veya antrenör ve
hakem aras?nda ve en çok görülen iki rakip tak?m taraftarlar? aras?nda ya?anmaktad?r.

Seyircilerin kendi aralar?ndaki
kavgalar? genellikle tak?mlar?n? desteklerken ç?kan ç?kar çat??malar? ve anla?mazl?klar
üzerine ç?kmaktad?r. Seyirciden sporcuya-hakeme-antrenöre kar?? gerçekle?en
eylemler ise e?er seyirci sahaya girmeyi ba?arabilmi?se yumruk yumru?a kavga,
sporcuyla temas edemeyecek durumda ise yabanc? madde atma ?eklinde kendini
göstermektedir.

Sporcudan seyirciye kar?? yap?lan
fiziksel sald?r?lar çok nadir de olsa kendini göstermektedir. 90’l? y?llarda
?ngiltere’de Manchester United’l? Eric Cantona’n?n tribünlere dalarak kendisine
hakaret eden taraftara sald?rmas? bu konuda dünyadaki en me?hur örnektir. Ama
bu tarz olaylar çok görülen ve ya?anm?? olaylar de?ildir.

Sporcular aras?da veya oyun içinde
sporcular ile hakem aras?nda oyun kurallar?n? a?an fiziksel sald?r? ve kavgalar
da s?kl?kla görülmektedir. Mart 2007’de ?spanya’da oynanan Valencia – Inter
UEFA ?ampiyonlar Ligi maç?nda maç sonunda iki tak?m futbolcular? aras?nda
yumruk yumru?a ç?kan kavga buna örnek gösterilebilir.

            ?ki
rakip taraftar?n kavgas? ise bu tür ?iddetin en yayg?n?d?r. Mart 2007’de
Ankara’da Ankaragücü-Be?ikta? maç?nda ç?kan olaylar buna en iyi örneklerden
biridir. Adeta sava? alan?na dönen olaylarda 63 ki?i hafif yaralanm??, yakla??k
250 taraftar da gözalt?na al?nm??t?r. May?s 2004’te de buna benzer bir olay
ya?anm??, Be?ikta?- Rizespor maç?nda 16 ya??ndaki bir taraftar b?çaklanarak
öldürülmü?tü. 2007-2008 sezonunun ilk haftas?nda Trabzonspor- Sivas spor maç?nda
bir Trabzonspor taraftar? sahaya girerek Sivassporlu futbolculara sald?rmaya
çal??m??t?.

Spor
müsabakalar?nda görülen bir di?er ?iddet türü de Vandalizm’dir. Bu
taraftarlar?n spor tesislerine zarar vermesi ?eklinde olur. Özellikle son
y?llarda konuk tak?ma ayr?lan tribünlere zarar verme, ba?ta koltuk olmak üzere
cam, tuvalet ve sifon gibi birçok ?eye zarar verme ?eklinde ortaya ç?kmaktad?r.
Buna örnek olarak 2002 y?l?ndaki Trabzonspor- Be?ikta? maç?n? gösterebiliriz.
Be?ikta?’?n Trabzonspor’u 5-0 ma?lup etmesinin ard?ndan Trabzonspor
taraftarlar? ma?lubiyet ac?s?n? stat koltuklar?ndan ç?karm??t?r. Stat
koltuklar?n? söküp sahaya atm??lard?r (Fanatik, 2017). Ayn? ?ekilde, 19 May?s 2007 tarihinde ?stanbul
Ali Sami Yen Stad?nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de istenmeyen
olaylar meydana gelmi?, öfkeli Galatasaray seyircisi h?nc?n? stad?n koltuklar?ndan
alm??t?r. Olay sonucunda neredeyse stad?n tamam?nda büyük maddi hasar meydana
gelmi?tir. 2003-2004 sezonunun ilk
yar?s?nda oynanan Be?ikta? – Galatasaray derbisi golsüz sonuçlanm??,
Galatasaray taraftarlar? ?nönü Stad?’n?n Eski Aç?k tribünün önünde bulunan
demir korkuluklar? y?k?p sahaya girmeye kalkm??t?r (Fanatik, 2017).

Hakaret ve Sövme (Küfür) spor
sahalar?nda en s?k görülen manevi ?iddet ?eklidir. Özellikle son y?llarda
futbol sahalar?nda hakemlere, futbolculara ve rakip tak?m?n yöneticilerine
bireysel ve toplu küfür eylemleri bir salg?n halini alm??t?r.

Ülkemizdeki spor sahalar?nda pek
görülmese de dünyada ?rkç?l?k çok fazla görülmektedir. Özellikle ?ngiltere, ?spanya,
?talya gibi Avrupa ülkelerinde ?rkç? eylemlere oldukça rastlan?r. Bu ?rkç?
eylemler siyahi kökenli ve Yahudi oyuncular? hedef almaktad?r. Futbol
sahalar?nda görülen ?rkç?l?k eylemlerine örnek vermek gerekirse: ?spanya milli
tak?m teknik direktörü Aragones ile Henry aras?ndaki tart??ma futbol dünyas?na
büyük damga vurmu?, Aragones’in Jose Antonio Reyes’e Henry’i kastederek, ”ç?k
o pis zenciyi sahadan sil” demesi ve bunun bas?na yans?mas? tepki çekmi?tir (Sporx, 2017).

Seyircinin ?iddet olaylar?na
kar??mas?nda birçok psikolojik faktör de rol oynayabilir. Bunlar aras?nda
mensubiyet duygusu (?rk ayr?l???), erotizm, engellenme, alg?, grup ve kitle
faktörü say?labilir. Mensubiyet duygusunda (?rk ayr?l???), seyirciler,
özellikle milli maçlarda maç?n gidi?at?na göre milli duygular? ve dini
inançlar? da olay?n içine katarak olaylar ç?karabilmektedirler. Erotizm, cinsel
sapk?nl??? olanlarda, sözel ya da fiili taciz etme ve sald?rma ?eklinde
görülmektedir. ?nsanlar engellenme an?nda kendisinde eksiklik hissetmekte ve
buna tepki olarak da ?iddet davran??? gösterebilmektedir. Geçmi? ya?ant?lar, o
anda içerisinde bulundu?u ruh hali ve tecrübeler vb. gibi durumlar da ?iddete
neden olur.  Bir topluluk içerisindeki
bireyler, di?er insanlarla beraber olma, heyecan ya?ama ve birbirleriyle
ileti?im kurma gibi birçok nedenden ötürü spor müsabakalar?na taraftar olarak
kat?lmaktad?r. Kalabal?k içinde heyecanlanan bu taraftarlar?n davran??lar?n?n
yönlendirilmesi çok kolayd?r. Tek ba??nayken hiçbir kötülü?ü yapmaya cesaret
gösteremeyen seyirci, bu ortamda her ?eyi gerçekle?tirecek güçte oldu?unu
zannederek olaylara kat?l?r ve etraf?ndakileri kolayca zarar verir, yakar,
y?kar. Kitle ne kadar büyükse bu olaylar?n ya?anma ihtimali o kadar artmaktad?r.
?nsanlar sürü psikolojisiyle çevresindekilerin yapt??? davran??lar? taklit eder
ve ortamdan d??lanma korkusuyla kalabal??a uyum sa?lar bu durum da buna örnek
gösterilebilir.

Yap?lan
Müdahaleler

Son y?llarda spor müsabakalar?nda,
özellikle de toplu yap?lan ve seyirci taraf?ndan talep gören futbol ve son
zamanlarda da basketbol kar??la?malar?nda ya?anan ?iddet olaylar?; genel hukuk
kaideleri d???nda bir tak?m yasal düzenlemelerin gerçekle?tirilmesi ihtiyac?n?
da beraberinde getirmi?tir. Bugün birçok ülkede birçok özel düzenleme, UEFA ve
FIFA ba?ta olmak üzere birçok uluslararas? kurum ve kurulu?un katk?lar? ile o
ülkelerin iç hukuklar?ndaki yerini alm??t?r. Ülkemizde de bu amaçla 5149 say?l?
“Sporda ?iddet ve Düzensizli?in Önlenmesine Dair Kanun” 28.04.2004 tarihinde
yürürlü?e konmu?tur.

SPORDA
??DDET ÖRNEKLER?

GALATASARAY – FENERBAHÇE
(19.05.2007)

Futbol
tarihine ‘sulu derbi’ olarak geçmi?, Ali Sami Yen’in çimlerine yakla??k 20 bin
pet su ?i?esi at?ld??? tespit edilmi?ti. Fenerbahçeli futbolcular?n korner
kullanamam??, ?stiklal mar?? seramonisi yap?lamamam??t?r (Fanatik, 2017).

 

 

 

 

 

 

 

FENERBAHÇE – EFES P?LSEN (18.06.2009)

Beko Basketbol Ligi’nin final serisinde Fenerbahçe
ülker ve Efes Pilsen, serinin son maç?nda Abdi ?pekçi’de
kar??la?m??, maç? Efes Pilsen’in kazanmas?yla Fenerbahçeli taraftarlar sahaya
yabanc? madde ya?d?rm??t?. Bunlar?n yan?nda Efes Pilsenli oyunculara yine sar?
lacivertli taraftarlar taraf?ndan fiili müdahalede bulunulmu?tu.

Bu örnek ile futbol müsabakalar? d???ndaki spor
müsabakalar?nda da ?iddet oldu?unu görmekteyiz (Fanatik, 2017).

 

GALATASARAY – FENERBAHÇE (15.11.2009)

Beko
Basketbol Ligi’nin 5. haftas?ndaki dev derbiye olaylar damgas?n? vurdu. Maç?n
normal süresi e?itlikle sona erip maç uzatmaya gidecekken, Fenerbahçeli bir
bayan taraftarla Galatasarayl? taraftarlar aras?nda ba?layan gerginlik Abdi
?pekçi’nin her yerine yay?ld?, sar? k?rm?z?l? bir kendini bilmez taraftar
sahaya girerek Fenerbahçe’nin yabanc? oyuncusu Kinsey’e yumruk att? (Fanatik, 2017).

 

Yurtd???nda
ya?anan ?iddet örneklerine gelecek olursak;

?SRA?L- ?SPANYA (09.10.2017)

9.10.2017′ de oynanan ?srail- ?spanya maç?nda elinde b?çak olan bir taraftar
Real Madrid formas? giyen ?sco’ya do?ru ko?arken görevliler taraf?ndan son anda
durduruldu. Kudüs’te
Teddy Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupas? Grup eleme maç?nda sahaya 6 ?srailli
taraftar atlad?. Polis olaya hemen müdahale etti ve taraftarlar yakaland?.

 

 

 

HANSA ROSTOCK- HERTHA BERL?N

Almanya
Kupas?’nda oynanan Hansa Rostock-Hertha Berlin maç?nda taraftarlar tribünleri
ate?e verdi. DKB
Arena’daki maçta birçok koltuk alev al?rken hakem maç? durdurdu. ?lk
yar? hemen bitmeden önce me?ale ve fi?eklerle ç?kar?lan yang?n nedeniyle 10
dakika boyunca yang?n?n söndürülmesi beklendi. Ancak taraftarlar durmad?. ?lerleyen dakikalarda
tekrar yang?n ç?kt?. 77.
dakikada oyuncular sahay? terk etmek istedi. Hakem bir süre müzakere
yapt?ktan sonra yang?n?n söndürülmesiyle yeniden oyuna devam karar? ald?.
Bu olay vandalizm’e örnektir.

 

 Lyon- Be?ikta? (13.04.2017)

Lyon- Be?ikta? mücadelesinde Lyonlu yüzlerce taraftar, tribünde
ya?anan olaylar sonucunda sahaya indi. Mücadele öncesi ç?kan olaylar nedeniyle
kar??la?ma 50 dakikal?k gecikmenin ard?ndan ba?lad?.

 Ben bu maç esnas?nda oradayd?m ve ya?anan
olaylara ?ahit oldum. Lyonlu taraftarlar?n tahrikleri sonucu Be?ikta? taraftar?
me?ale att? bunun sonucunda taraftarlar sahaya indi. Ayn? müsabakada kar
maskeli bir grup holigan türk taraftarlara sald?rd?. Yeti?kin, çocuk kad?n,
erkek herkese sald?rd?. Bu sald?r? sonucu birçok insan yaraland?. Bu olaylar
s?ras?nda iki tak?mdan toplam 7 taraftar?n yaraland?. Lyon Valili?i’den yap?lan
aç?klamada, ya?anan olaylarda 7 taraftar?n yan? s?ra, 3 polis ve 2 jandarman?n
da hafif yaraland??? bildirildi. Olaylar?n ard?ndan her iki tak?mdan toplam 12
taraftar?n ise gözalt?na al?nd??? kaydedildi.

SPORDA ??DDET? ÖNLEMEYE YÖNEL?K ÇALI?MALAR

Sporda ?iddetin önlenmesine yönelik
yasal düzenlemeler yap?lmas?na ra?men uygulamalarda ya?anan problemler
neticesinde istenilen verim al?namamaktad?r. Dünyada futbolda ?iddete sebep
olan çe?itli problemlerle mücadele için çal??malar yap?lmaktad?r. Bu
problemlerin ba??nda seyirci ?iddeti, holiganizm, fanatizm, ?ike ve bahis,
?rkç?l?k gibi sporun ruhuyla ba?da?mayan hususlar gelmektedir.

            Örnek
olarak; Be?ikta?- Konyaspor maç?nda ya?anan olaylardan sonra devletin en yüksek
kademesinde sporda ?iddeti önleme toplant?s? yap?ld?. Bu toplant?da sosyal
medyada ?iddeti önlemeye yönelik emniyet te?kilat?n?n çal??malar yapmas?
kararla?t?r?ld?. Emniyet Genel Müdürlü?ü yap?lan çal??malar?n sonuç vermeye
ba?lad???n? ve 757 hesab?n takibe al?nd???n? gerekli i?lemlerin yap?laca??n?
aç?klad?.

Buna benzer bir örnek olarak, 1. FC Köln- K?z?l Y?ld?z
maç? öncesi Köln polisi sosyal medyada insanlar? bilgilendirme ve yönlendirmeye
yönelik bir çal??ma ba?latt?. Maç günü ?ehir içi, stadyum çevresinde ve içinde
alaca?? önlemleri Almanca, ?ngilizce ve S?rpça olarak 3 dilde duyurdu. “Sevgili
Futbol Taraftarlar?” sözleriyle ba?layan duyuru, bileti olmayan taraftarlar?n
stadyum civar?na gelmemesi ricas?, ?rkç? ayr?mc? ve özellikle antisemitik
eylemlerin cezas?z kalmayaca?? uyar?s?, me?ale kullan?m? hakk?nda
bilgilendirme, polise eri?im ve stadyum güvenli?inin sorumluluk alan? hakk?nda
bilgilendirmeler içerip, “Lütfen ?iddet içerikli olaylar? aç?kça reddedin ve
futbolun e?lendirici bir etkinlik olarak kalmas? için yard?mlar?n?z?
esirgemeyin” temennileriyle sona eriyor.

            A?ustos
2017’de sporda ?iddetin önlenmesi toplant?s? yap?ld?. Gençlik ve Spor Bakan? Osman A?k?n Bak, sporda ?iddetin sadece güvenlik önlemleriyle çözülebilecek
bir konu olmad???n?, ayn? zamanda sosyolojik bir de?erlendirme, ortak bir
yakla??m gerektirdi?ini belirterek, “Sporda ?iddeti, hep birlikte
çözebilece?imiz bir süreç olarak görüyoruz” dedi. Müsabakalarda
risk analizleri yap?p bu analizlere göre güvenlik al?naca??n? aç?klad?.

Sporda ?iddete
yönelik bir stk olmad??? için bu konuda yap?lan çal??malardan bahsettim.

 Yasal Düzenlemeler

Sporda ?iddeti önlemek için al?nan
yasal kararlar vard?r. Sportif kar??la?malarda taraftarlar aras?ndaki ?iddet ve
bunun getirece?i sonuçlardan duyulan endi?e sonucu belirli yasal düzenlemeler
yap?lm??t?r. Türkiye “Sportif
Kar??la?malarda ve Özellikle Futbol Maçlar?nda Seyircilerin ?iddet Gösterileri
ve Ta?k?nl?klar?na Dair Avrupa Konvansiyonu”nu 25 Eylül 1986 tarihinde
imzalam??, bu konvansiyon 1991 y?l?nda da iç hukuka dâhil olmu?tur. 2004
y?l?nda 5149 say?l? “Spor Müsabakalar?nda ?iddet ve Düzensizli?in Önlenmesine
Dair Kanun” ile sporda ?iddet bir kabahat olarak ele al?nm?? ve yapt?r?m için
idari cezalar öngörülmü?tür. Seyirci say?s?n?n artmas? ve müsabaka düzeninin
fanatik ve holigan taraftar gruplar?nca bozulmas? nedeniyle 2011 y?l?nda 6222
say?l? “Sporda ?iddet ve Düzensizli?in Önlenmesine Dair Kanun”, 5149 say?l?
kanunu yürürlükten kald?rarak uygulamaya konulmu?tur.

6222 say?l? kanunun amac?, müsabaka öncesinde,
esnas?nda veya sonras?nda, spor alanlar? ile bunlar?n çevresinde, taraftarlar?n
devaml? veya geçici olarak bulunduklar? yerlerde veya müsabakan?n yap?laca??
yere gidi? ve geli? güzergâhlar?nda düzensizli?in önlenmesidir. Bu kanunla
Sporda ?iddet eylemine dâhil olan ki?ilerin spor alanlar?ndan
uzakla?t?r?lmalar?na yönelik etkin düzenlemelere yer verilmi?, elektronik bilet
uygulamas?na geçilmesi gibi yenilikler getirilmi?tir. Ayr?ca di?erlerinden
farkl? olarak bu kanunla adli yapt?r?m öngörülmü?tür. Kulüpler genel kolluk ile
birlikte görev yapmak üzere güvenli?i sa?lamaya yetecek say?daki özel güvenlik
görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakan?n tamamlan?p seyirci ve sporcular?n
tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakan?n yap?laca?? yerde
bulundurmakla ve spor alan?n?n iç güvenli?ini sa?lamakla yükümlü hale
getirilmi?lerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bünyesinde 2005-2006
sezonunda Stadyum ve Güvenlik Müdürlü?ü kurulmu?, profesyonel liglerimizin
müsabakalar?na ev sahipli?i yap?lan stadyumlarla ve antrenman tesisleri ile
ilgili FIFA, UEFA ve TFF kriterleri baz?nda uygunlu?unun sa?lanmas?, futbol
güvenlik operasyonlar? ile ilgili olarak kulüplerin ve genel kolluk kuvvetleri
ile koordineli çal??arak “futbol müsabaka güvenlik operasyonu”
sisteminin geli?mesinin sa?lanmas?, stadyumlardaki emniyet konular? olan
yang?ndan korunma, ilk yard?m, sa?l?k vb. konulardaki altyap? ve operasyon
sisteminin geli?mesinin sa?lanmas? gibi görevler verilmi?tir. TFF ve
kulüplerimizce UEFA’n?n 2006 tarihli “Emniyet ve Güvenlik Kriterleri Talimat?”,
2010 y?l?nda ç?kar?lan UEFA Stadyum Altyap? Talimat?, FIFA Güvenlik Talimat?
kabul edilmi?tir.

Final Projesi

Final projemde sporda ?iddeti
önlemek, olaylar? en aza indirmek için neler yapabilece?ime bakaca??m. ?iddeti
önlemek için ve insanlar? bu konuda bilinçlendirmek için çal??ma yapaca??m.