Mange ulike kjemiske reaksjoner skjer

Teori:

Mange ulike kjemiske reaksjoner skjer ved
forskjellig hastighet. Noen reaksjoner går meget raskt, for eksempel en
ekplosjon. Mens andre reaksjoner går langsommere, for eksempel rusting av jern.

We Will Write a Custom Essay about Mange ulike kjemiske reaksjoner skjer
For You For Only $13.90/page!


order now

Reaksjonsfart gir oss et mål på hvor hurting en reaksjon vil gå og det forteller
oss hvor mye av et stoff som reagerer i løpet av en viss tid. Med andre ord er
reaksjonsfart mengde stoff som dannes eller omdannes per tidsenhet. For at
reaksjonen skal skje så må to viktige krav være oppfylt:

1.    
Kollisjon må skje ved at de to molekylene støter
rett på hverandre og ikke på andre måter.

2.    
Summen av bevegelsesenergien til de to
molekylene må være lik eller større enn aktiveringsenergien for reaksjonen.

Det må bli tilført en viss mengde med energi for at
bindingene mellom dem skal kunne brytes opp når stoffer reagerer med hverandre.

Stoffene har på dette tidspunktet blitt til et “aktivert kompleks”. Det
aktiverte komplekset har lik aktiveringsenergi eller større. Komplekset
eksisterer i svært kort tid og kan gå tilbake til de to molekylene som støtte
på hverandre eller danne produktmolekyler.