Trump gelen gazetesi The Washington Times’ta yay?nlanan

Trumpyönetimine çarp?c? Türkiye ça?r?s?ABD’nin öndegelen gazetesi The Washington Times’ta yay?nlanan bir yaz?da ABD’ye terörörgütü PYD ile ili?kiyi kesmesi ve Türkiye ile stratejik ortakl??a önem vermesiça?r?s? yap?ld?.Türk-Amerikan Koalisyonu Ba?kan? G. Lincoln McCurdy imzal? “Türk askerlerineden Afrin’de?” ba?l?kl? yaz?da, Afrin’de gerçekle?tirilen Zeytin Dal?operasyonunun amac?n?n PKK terör ba?lant?l? PYD oldu?una dikkat çekildi.ABDyönetiminin PYD terör örgütüyle ili?kisinin de ele?tirildi?i yaz?da,Türkiye’nin aylarca ABD’yi DEA? gibi bir terör örgütüyle mücadele için PYDterör örgütünü kullanmas?n?n yanl??l??? konusunda uyard???, buna kar??l?k ABDyönetiminin kar???k mesajlar vererek, NATO müttefikinin güvenli?ine yöneliktaahhütlerini yerine getirmede ba?ar?s?z oldu?u vurguland?.McCurdyimzal? yaz?da, “Türkiye, Obama yönetiminden bu yana ABD’ye PKK ‘n?n koluYPG ile devam eden i?birli?inden ötürü ?iddetle kar?? ç?kt?.

YPG, Kürdistan??çi Partisi’nin (PKK) bile?eni olan Suriye Halk Demokrat Partisi (PYD) silahl?kanad?.PKK, ABDtaraf?ndan böyle bir silahl? terör örgütü olarak listeleniyor. ABD’de yayg?nolarak rapor edilmese de, onlarca Türk sivili DEA? ve YPG taraf?ndan s?n?rötesi sald?r?lar s?ras?nda öldürüldü. Dolay?s?yla Türkiye hakl? olarak PKK’n?nSuriye milis kuvvetlerinin ABD taraf?ndan silahland?r?lmas?n? ulusal birgüvenlik tehdidi olarak alg?l?yor.Trumpyönetimi halen YPG’yi DEA?’a kar?? etkili bir sava? gücü olarak görürken,Türkiye’nin y?llard?r süren PKK’ya kar?? terörle mücadelesini kabul etmedi?iaç?k.

We Will Write a Custom Essay about Trump gelen gazetesi The Washington Times’ta yay?nlanan
For You For Only $13.90/page!


order now

ABD, YPG’ye verilen teçhizat?n PKK’l? teröristlerin eline geçemeyece?inedair hiçbir garanti vermedi.” denildi.ABDyönetimine de bir ça?r? yap?lan yaz?da, “ABD- Türkiye ili?kisinde kal?c?bir k?r?lma bu iki taraf için bir kay?p, DEA? ve Amerika’n?n di?er dü?manlar?için büyük kazanç olacakt?r. ABD’yi YPG-PKK’yi silahland?rma karar?n? gözdengeçirmeye ve Türkiye ile stratejik ortakl???na yeniden karar vermeyeça??r?yoruz.” ifadeleri kullan?ld?.