Trump gelen gazetesi The Washington Times’ta yay?nlanan

Trump
yönetimine çarp?c? Türkiye ça?r?s?

ABD’nin önde
gelen gazetesi The Washington Times’ta yay?nlanan bir yaz?da ABD’ye terör
örgütü PYD ile ili?kiyi kesmesi ve Türkiye ile stratejik ortakl??a önem vermesi
ça?r?s? yap?ld?.

We Will Write a Custom Essay about Trump gelen gazetesi The Washington Times’ta yay?nlanan
For You For Only $13.90/page!


order now

Türk-Amerikan Koalisyonu Ba?kan? G. Lincoln McCurdy imzal? “Türk askerleri
neden Afrin’de?” ba?l?kl? yaz?da, Afrin’de gerçekle?tirilen Zeytin Dal?
operasyonunun amac?n?n PKK terör ba?lant?l? PYD oldu?una dikkat çekildi.

ABD
yönetiminin PYD terör örgütüyle ili?kisinin de ele?tirildi?i yaz?da,
Türkiye’nin aylarca ABD’yi DEA? gibi bir terör örgütüyle mücadele için PYD
terör örgütünü kullanmas?n?n yanl??l??? konusunda uyard???, buna kar??l?k ABD
yönetiminin kar???k mesajlar vererek, NATO müttefikinin güvenli?ine yönelik
taahhütlerini yerine getirmede ba?ar?s?z oldu?u vurguland?.

McCurdy
imzal? yaz?da, “Türkiye, Obama yönetiminden bu yana ABD’ye PKK ‘n?n kolu
YPG ile devam eden i?birli?inden ötürü ?iddetle kar?? ç?kt?. YPG, Kürdistan
??çi Partisi’nin (PKK) bile?eni olan Suriye Halk Demokrat Partisi (PYD) silahl?
kanad?.

PKK, ABD
taraf?ndan böyle bir silahl? terör örgütü olarak listeleniyor. ABD’de yayg?n
olarak rapor edilmese de, onlarca Türk sivili DEA? ve YPG taraf?ndan s?n?r
ötesi sald?r?lar s?ras?nda öldürüldü. Dolay?s?yla Türkiye hakl? olarak PKK’n?n
Suriye milis kuvvetlerinin ABD taraf?ndan silahland?r?lmas?n? ulusal bir
güvenlik tehdidi olarak alg?l?yor.

Trump
yönetimi halen YPG’yi DEA?’a kar?? etkili bir sava? gücü olarak görürken,
Türkiye’nin y?llard?r süren PKK’ya kar?? terörle mücadelesini kabul etmedi?i
aç?k. ABD, YPG’ye verilen teçhizat?n PKK’l? teröristlerin eline geçemeyece?ine
dair hiçbir garanti vermedi.” denildi.

ABD
yönetimine de bir ça?r? yap?lan yaz?da, “ABD- Türkiye ili?kisinde kal?c?
bir k?r?lma bu iki taraf için bir kay?p, DEA? ve Amerika’n?n di?er dü?manlar?
için büyük kazanç olacakt?r. ABD’yi YPG-PKK’yi silahland?rma karar?n? gözden
geçirmeye ve Türkiye ile stratejik ortakl???na yeniden karar vermeye
ça??r?yoruz.” ifadeleri kullan?ld?.