Webisyo’ bu ayar? siz yapt?n?z demiyorum. Bu ayar

Webisyo’ dan herkese merhabalar. Bugün ki makalemizi Webmaster
kategorimiz alt?na ekliyoruz ve makale konumuz ise hostingimize
WordPress kurmaya çal??t???m?zda ald???m?z bir hata/uyar? ile ilgili
olacak.
Hata mesaj?m?z WordPress dosyalar?m?z? ftp ye att?ktan sonra
taray?c?ya geçip kurulumu ba?latmaya çal??t???m?z s?rada kar??m?za “php
kurulumunuzda wordpress’in çal??mas? için gerekli olan mysql eklentisi
eksik” olarak ç?k?yor.
Bildi?iniz üzere WordPress son zamanlarda art?k iyice popüler olmu?
ve kendi kategorisinde zirvede olan bir içerik yönetim sistemi ( cms )
dir. WordPress ve WordPress için geli?tirilmi? olan binlerce eklenti ile her türlü siteyi yapabilmekteyiz. Tabi ki belli bir bilgi seviyesi olmas? gerekiyor.
Aksi takdirde bu makalede üzerinde duraca??m?z gerekli olan mysql eklentisi eksik
hatas?na benzer daha pek çok hata ile kar??la?t???n?zda çözüm bulmak
sizi zorlayabilir. WordPress ile ilgili hatalar bazen yaz?l?msal yani
eklenti kaynakl?, WordPress dosyalar?ndan/sürümünden kaynakl? veya
kullan?c?n?n yapt??? hatalardan kaynakl? olabildi?i gibi, bazen de
hizmet ald???n?z hosting sa?lay?c?n?z tarafl? olabiliyor.
Bu yüzden hosting sa?lay?c?lar? sorunlar?ndan kendilerinden kaynakl?
olmas?n? en aza indirmek amaçl? WordPress için en stabil ?ekilde
çal??abilece?i hostingler üzerinde çal??makta ve buna da son zamanlarda
WordPress uyumlu hosting ad?n? vermektedirler.
WordPress Kurulumu ?çin Gerekli Php Ayarlar?
?imdi gelelim art?k yava? yava? esas konumuza. Çok heyecanl?s?n?z
belki ilk sitenizi belki de önemli bir projenizi yapmak üzere WordPress
dosyalar?n?z? ftp alan?n?za yani hosting inize yüklediniz ve WordPress kurulumunu çal??t?rmak
için site adresinizi taray?c?ya yaz?p sitenizi ça??rd?n?z bir de
bakt?n?z ki o ne! Bo? beyaz bir sayfada ekran?n üst taraf?nda sadece
“php kurulumunuzda wordpress’in çal??mas? için gerekli olan mysql
eklentisi eksik” yaz?s? yaz?yor. ?imdi i?in gücün yok ise bu sorunu
çözmeye u?ra?.
Arkada?lar bu sorun kulland???n?z Cpanel veya Plesk panel de bir
ayar?n yanl?? yap?land?r?lm?? olmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Ancak bu
ayar? siz yapt?n?z demiyorum. Bu ayar genelde baz? hosting firmalar?n?n
hatas?d?r. Peki bu sorunu nas?l çözece?iz ? gelin hep birlikte
ö?renelim.
WordPress mysql eklentisi eksik hatas?n?n çözümünü göstermek için biz
Plesk panel üzerinden anlat?m yapaca??z. Ancak Cpanel kullanan
arkada?lar da ayn? ayarlar? panellerinde bulabilirler. Öncelikle
sitenizin Plesk paneline giri? yap?n. Plesk panele giri? yapt???n?zda
orta k?s?mda bulunan bar?nd?rma ayarlar? k?sm?na giri? yap?n?z.