Wikipedia resmen aç?klad?!

Aylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün bir son dakika geli?mesi
ya?and?. Wikipedia’n?n ba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Ba?kan? Katherine
Maher, Türkiye’de resmi makamlar? rahats?z eden ve 8 ayd?r süren eri?im
yasa??na yol açan makalelerin de?i?ti?ini söyledi

 Wikipedia’n?n
ba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki
resmi makamlar? rahats?z eden ve eri?im yasa??na yol açan makalelerin
de?i?ti?ini söyledi. Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini
incelememi? olabilir. Eri?im yasa??n?n hâlâ neden devam etti?inden emin
de?iliz” diye konu?tu. Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia’ya
getirilen eri?im yasa??na ili?kin Gazete Habertürk’ten Burak Güleç’in
sorular?n? yan?tlad?.

We Will Write a Custom Essay about Wikipedia resmen aç?klad?!
For You For Only $13.90/page!


order now

Maher, Bilgi
Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerin
kald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipedia
bünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lan
bildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesi
gün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, ?ngilizce
Wikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi fakat kald?rma
talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör
toplulu?umuzu bilgilendiririz. ?çeri?i, sadece uzun süredir sitemizde yazarl?k
yapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? k?demli yazarlar?m?zdan olu?an
editör toplulu?u de?i?tirebilir. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilir
kaynaklardan al?nm?? m?? Makale objektif bir dille mi yaz?lm?? ve gereken
kaynaklara at?f yap?lm?? m?? Bu hususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi,
s?rf be?enilmedi?i veya bir hususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z.
Çünkü sansüre kar??y?z” dedi.

 

‘TÜRK?YE’Y?
ÇOK GEZD?M’

San Francisco
d???nda dünyan?n hiçbir yerinde ofisleri bulunmad???n? vurgulayan Maher,
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili karar?n?
beklediklerini söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n? umdu?unu
kaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türk
kullan?c?lar?m?z içerik yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. Ben
Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe
ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim.
Ama site engellenirse bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.
Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrar
eri?ime aç?laca?? günü iple çekiyoruz” diye konu?tu.